Oferujemy całościowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków z funduszy UE i ich rozliczenie, jak również opracowanie jedynie niektórych elementów wniosku takich jak: studium wykonalności, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, analiz wrażliwości i ryzyka, analiza wpływu na środowisko, analiza instytucjonalna, a także analiz specyficznych dla danego rodzaju projektu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE oraz doświadczonych ekspertów.

W ostatnim czasie wykonaliśmy usługę opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz analizy przedwdrożeniowej dla projektu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienia e-usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Działanie 2.1 E- usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typu projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”) dla Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”.