Biznesplan to najważniejszy dokument, jaki musi opracować placówka opieki zdrowotnej, która zdecyduje się wystartować w zapowiadanym na październik br. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, konkursie na projekty informatyczne.

W ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 dofinansowanie mają szanse otrzymać przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. W przypadku ochrony zdrowia mogą to być np. systemy wspierające tworzenie, przesyłanie, udostępnianie oraz archiwizowanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia za dwa lata ma to być już obowiązkowe.

Biznesplan według PARP

Wzór biznesplanu opracowany przez PARP i obowiązujący konkursach ósmej osi priorytetowej POIG zawiera m.in. opis projektu, opis celów projektu oraz analizę finansową. Przed przystąpieniem do jego opracowania warto zapoznać się z dwoma dokumentami konkursowymi: „Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” oraz „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”. Oba dokumenty dostępne są na stronie www.parp.gov.pl.

 

Opis projektu

W tej części należy w sposób zwięzły i rzeczowy opisać, na czym będzie polegać projekt, opisać jego zakres oraz działania planowane do realizacji podczas wdrożenia systemu informatycznego. W zakresie technologii IT należy opisać rozwiązania informatyczne, które są planowane do nabycia lub opracowania i stworzenia, w szczególności pod kątem ich innowacyjności. To nie powinno być trudne, gdyż elektronizacja dokumentacji medycznej - sama w sobie - jest innowacyjna, przynajmniej w skali placówki opieki zdrowotnej.

Opis powinien zawierać informacje, w jaki sposób elektronizacja dokumentacji medycznej przyczyni się do zwiększenia efektywności placówki opieki zdrowotnej. W dalszej części należy szczegółowo uzasadnić planowane wydatki w ramach z góry zdefiniowanych kategorii (np. nabycie wartości niematerialnych i prawnych, zakup nowych środków trwałych).

Opis powinien dotyczyć wszystkich wydatków kwalifikowalnych wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Do poszczególnych wydatków, należy odnieść się, wskazując przeznaczenie danego zakupu i uzasadniając jego niezbędność dla projektu. Opis i uzasadnienie powinny odnosić się również do liczby i sposobu oszacowania wartości danego wydatku (np. liczby kupowanych zestawów komputerowych, wymaganej wydajności serwerów, czasochłonności usług zleconych firmom zewnętrznym, etc.).

W tej części należy przedstawić również informacje na temat placówek opieki zdrowotnej współpracujących (minimum dwie) oraz odnieść się do zakresu tej współpracy w ramach następujących kategorii: 

 • opis procesów biznesowych, które będą realizowane przez partnera we współpracy z wnioskodawcą (np. wymiana lub wzajemne udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów, wyników badań, przesyłanie zleceń itp.);
 • zdefiniowanie potrzeb partnera oraz korzyści uzasadniających jego udział w planowanym wdrożeniu systemu;
 • analiza zakresu prac/inwestycji po stronie partnera dla uzyskania automatyzacji wymiany informacji z systemem wnioskodawcy;
 • sposób wykorzystania zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz standard wykorzystania Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) w automatycznej wymianie informacji pomiędzy wnioskodawcą i partnerem; odnosząc się do tego zagadnienia warto odwołać się nie tylko do treści rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ale również do dokumentu Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Komisji Europejskiej w sprawie przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia w elektronicznej dokumentacji zdrowotnej (EHR) 00323/07/PL WP oraz Modelu Funkcjonalnego Systemu Elektronicznej Dokumentacji Zdrowotnej (EHR-S) Grupy Roboczej HL7 Elektronicznej Dokumentacji Zdrowotnej (EHR WG) 2009 Wersja 1.1, zatwierdzonej przez ANSI i ISO; oba dokumenty powinny być dostępne w Internecie;
 • zakres i sposób realizacji procesów biznesowych realizowanych przez partnera we współpracy z wnioskodawcą po wdrożeniu systemu; w tym punkcie można odnieść się do zakresu informacji medycznych, które będą przedmiotem automatycznej komunikacji wewnątrz systemu, jak w praktyce będzie przebiegać ta komunikacja oraz jak wdrożenie tego systemu wpłynie na zwiększenie efektywności procesów stosowanych przez wnioskodawcę we współpracy z partnerem biznesowym.

Opis celów projektu

W tej części w formie opisowej należy uzasadnić zidentyfikowane potrzeby wnioskodawcy uzasadniające realizację projektu będącego przedmiotem wniosku. Następnie, należy określić oraz scharakteryzować obligatoryjne cele projektu na poziomie produktu i rezultatu.

Cele projektu na poziomie produktu

 • Liczba wdrożonych systemów B2B. Należy określić, jaka liczba systemów B2B zostanie wdrożona w ramach realizacji projektu (najczęściej będzie to 1) oraz jak zweryfikowane zostanie osiągnięcie wskaźnika, poprzez wskazanie rodzaju dokumentów towarzyszących odbiorowi poszczególnych faz/elementów każdego systemu (np. protokół odbioru).
 • Liczba przedsiębiorców (placówek opieki zdrowotnej) objętych systemem B2B. Projekt w części objętej dofinansowaniem może dotyczyć wyłącznie integracji z przedsiębiorcami współpracującymi. Dopuszczalne jest zastąpienie przedsiębiorcy wymienionego w ww. punkcie wniosku, który zaprzestał współpracy z wnioskodawcą, innym partnerem w tym samym zakresie. Należy opisać sposób weryfikacji realizacji celu i jego udokumentowania (testy, protokoły i inne sposoby potwierdzenia, zaistnienia deklarowanej automatycznej wymiany informacji między systemami informatycznymi wnioskodawcy i przedsiębiorców współpracujących).
 • Procesy biznesowe objęte systemem B2B. Należy wymienić wszystkie procesy biznesowe wnioskodawcy objęte systemem B2B oraz przestawić wiarygodny sposób weryfikacji (udokumentowania) realizacji korespondującego wskaźnika produktu. Procesami mogą być: przegląd dokumentacji medycznej, przesłanie zlecenia, odbiór wyników badań. 
 • Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2B, którzy w ramach tego systemu wykorzystują zaawansowany podpis elektroniczny. Trzeba uzasadnić celowość wykorzystania zaawansowanego podpisu elektronicznego z punktu widzenia przedsiębiorstwa wnioskodawcy oraz przestawić wiarygodny sposób weryfikacji (udokumentowania) realizacji korespondującego wskaźnika produktu.
 • Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2B, którzy w ramach tego systemu realizują Elektroniczną Wymianę Danych w standardzie EDI lub równoważnym. Należy uzasadnić celowość zastosowania Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa wnioskodawcy oraz przestawić wiarygodny sposób weryfikacji (udokumentowania) realizacji korespondującego wskaźnika produktu.

Cele projektu na poziomie rezultatu

Cele obligatoryjne sporządza się zgodnie z wymaganiami i metodologią podaną w instrukcji wypełniania wniosku. Każdy cel powinien zostać skwantyfikowany w postaci odpowiedniego wskaźnika rezultatu.

 • Wzrost średnich miesięcznych przychodów z prowadzenia działalności. Cel koresponduje ze wskaźnikiem rezultatu „Średnie miesięczne przychody z prowadzenia działalności”. Prezentując i uzasadniając zmiany w obrębie przychodów, należy odnieść się jedynie do spodziewanych trwałych zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego pozycji rynkowej mających związek z realizowanym projektem (np. wzrost przychodów spowodowany rozbudową sieci dealerskiej i lepszą organizacją procesu produkcyjnego). Opisywany wzrost przychodów nie powinien mieć związku z czynnikami zewnętrznymi wobec projektu, np. podwyższeniem wartości kontraktu z NFZ.

 • Spadek średnich miesięcznych kosztów prowadzenia działalności. Cel koresponduje ze wskaźnikiem rezultatu „Średnie miesięczne koszty z prowadzenia działalności”. Prezentując i uzasadniając zmiany w obrębie kosztów, podobnie jak w przypadku przychodów, należy odnieść się jedynie do spodziewanych trwałych zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa bezpośrednio związanych z realizowanym projektem (np. spadek kosztów spowodowany wyeliminowaniem papierowej dokumentacji medycznej, wprowadzeniem elektronicznej rejestracji lub potwierdzeń wizyty lekarskiej za pośrednictwem SMS). Należy pamiętać, że spadek kosztów nie powinien mieć związku z czynnikami zewnętrznymi wobec projektu, np. zakładanym spadkiem cen czy ograniczeniem zatrudnienia w części administracyjnej.

Opis i wartość wskaźników rezultatu powinny dotyczyć jedynie przychodów/kosztów z działalności mającej bezpośredni związek z realizowanym projektem. Wnioskodawca powinien przedstawić wymagane informacje, nawet w sytuacji, gdy w końcowym efekcie spodziewa się spadku przychodów/wzrostu kosztów lub utrzymania ich na stałym poziomie.

Należy opisać metodologię wyodrębniania (grup/typów/kategorii) przychodów/ mających związek z działalnością usprawnianą przez planowany do wdrożenia system B2B (czyli branych pod uwagę do kalkulacji) wraz z uzasadnieniem. Następnie, należy zaprezentować wartości bazowe i docelowe dla każdej z tych grup/typów/kategorii oraz na ich podstawie zaprezentować kalkulacje wartości bazowej i docelowej korespondującego wskaźnika rezultatu.

Sposób określania wartości bazowych i docelowych określa m.in. instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca musi przewidzieć i opisać sposób gromadzenia danych dla weryfikacji zakładanych wartości bazowych i docelowych korespondującego wskaźnika rezultatu. Należy pamiętać aby były one określane w sposób ostrożny, gdyż muszą być bezwzględnie osiągnięte i utrzymane co najmniej do końca okresu trwałości (3 lat po dniu zakończenia realizacji projektu).

W przypadku działalności o charakterze sezonowym (np. udzielanie świadczeń zdrowotnych na obszarach turystycznych) należy opisać spodziewany wpływ wahań sezonowych na możliwość zachowania trwałości rezultatów projektu (np. opisać oczekiwane odchylenia sezonowe od deklarowanych wartości średniomiesięcznych). Należy też pamiętać, aby zachować spójność między informacjami podanymi w biznesplanie a wnioskiem o dofinansowanie

Analiza finansowa

Analiza finansowa jest, obok analizy rynku, najważniejszą ale i najtrudniejszą częścią biznesplanu, wymaga bowiem od sporządzającego wiedzy, umiejętności, wysiłku oraz czasu. Na analizę składa się: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów środków pieniężnych. Wszystkie wyliczenia powinny być oparte na realnych założeniach, by uwiarygodniać przedsięwzięcie.

 

Ważne odpowiedzi na pytania

Dobrze sporządzona analiza finansowa powinna zarówno autorowi i/lub przedsiębiorcy, jak i czytelnikowi odpowiedzieć na następujące pytania:

·         Jakich nakładów wymaga przedsięwzięcie obecnie i w przyszłości?

·         Jakie są źródła finansowania przedsiębiorstwa (kapitał własny, kredyty itp.)?

·         Jakie są bieżące koszty działalności?

·         Jakie firma będzie generowała przychody i jaka będzie ich dynamika?

·         Kiedy i jakiej wielkości zyski wypracuje przedsiębiorstwo?

·         Jaka będzie stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału?

Dodatkowo w analizie finansowej powinny się znaleźć:

·         sprawozdania historyczne (nie dotyczy nowych firm);

·         źródła finansowania działalności;

·         analiza progu rentowności;

·         stopa zwrotu zainwestowanego kapitału;

·         obecne i przyszłe zapotrzebowanie na kapitał;

·         założenia, na bazie których przedstawiono prognozy.

Poszczególne części analizy finansowej powinny być prognozowane na okres 3 – 5 lat. Ważne jest, aby prognozy przekraczały co najmniej o rok moment osiągnięcia progu rentowności. Najczęściej sporządza się szczegółowy plan finansowy na pierwsze 2 lata (w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym), a następnie plany roczne.

Pomoc przy opracowywaniu biznes planu

Przy pisaniu biznesplanu warto posiłkować się szeroko dostępnymi na rynku poradnikami i publikacjami na ten temat (w wersji drukowanej oraz elektronicznej). Można skorzystać także z oprogramowania do planowania biznesowego lub pomocy firm i doradców, specjalizujący się w pisaniu biznesplanów dla przedsiębiorców.

 

Tekst opublikowany przez autora bloga w październikowym numerze Lekarza Kontraktowego (numer 10 data wydania 2011.10.10)

.