Przejście na elektroniczną dokumentację medyczną, co będzie już obowiązkowe od dnia 1 sierpnia 2014,  to przedsięwzięcie wymagające sporych inwestycji. Dla wielu placówek opieki zdrowotnej, zwłaszcza tych mniejszych, będzie to spory wydatek. O ile dla publicznych placówek opieki zdrowotnej źródło dofinansowania takich inwestycji w ramach regionalnych programów operacyjnych praktycznie już się skończyło, o tyle prywatne mają jeszcze szanse aby powalczyć o unijne pieniądze.   W kwietniu i czerwcu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia dwa ostatnie konkursy na projekty informatyczne dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców. Nabór będzie odbywać się w ramach tzw. działania 8.2, które przewiduje udzielenie wsparcia na „przedsięwzięcia o charakterze informatycznym oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw”. Chodzi tu przede wszystkim o projekty typu Business-to-Business (B2B). W nadchodzących konkursach PARP zapowiedziało, że szczególną uwagę przy ocenie projektów zwracać będzie na innowacyjność projektów. Stawia to prywatne podmioty lecznicze przed wyjątkową szansą pozyskania środków unijnych na projekty obejmujące cyfryzację dokumentacji medycznej, tym bardziej że zakres dotychczas udzielonego wsparcia przez PARP placówkom ochrony zdrowia tym zakresie, był niewielki. Kwota dofinansowania projektu nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 złotych.   Krok pierwszy: zapoznać się z tematem   Pierwszy krok to oczywiście zapoznanie się z podstawowymi materiałami dotyczącymi konkursu. Większość z nich jest dostępna na stronie www.parp.gov.pl. Lektura obowiązkowa to: regulamin przeprowadzania konkursu, przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG (w zakresie działania 8.2), instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, wzór wniosku oraz biznesplanu. Pomocne mogą okazać się oficjalne prezentacje i publikacje PARP dotyczące konkursów z tego działania z lat poprzednich. W dość przejrzysty sposób ukazują one istotę finansowanych projektów. Warto też umówić się bezpośrednią rozmowę z ekspertem PARP. Aktualnie w kraju jest 110 takich punktów konsultacyjnych. Prezentacje, publikacje oraz wykaz punktów konsultacyjnych dostępne są na stronie internetowej PARP.   Krok drugi: znaleźć parterów do projektu   Jednym z wymogów konkursu jest podjęcie współpracy z minimum  dwoma innymi przedsiębiorcami w ramach projektu. Za przedsiębiorcę współpracującego z Wnioskodawcą, w rozumieniu Działania 8.2 PO IG, uważa się wyłącznie przedsiębiorcę, z którym Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie podpisał umowę o współpracy. Za datę rozpoczęcia współpracy uznaje się datę pierwszego zdarzenia gospodarczego odnotowanego w księgach rachunkowych Wnioskodawcy w połączeniu z przepływem finansowym związanego z realizacją zakresu merytorycznego umowy o współpracy (np. data wystawienia faktury). Data rozpoczęcia współpracy nie może być jednak więc wcześniejsza niż data podpisania umowy o współpracy. Zasady organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce sprawiają, że większość placówek ochrony zdrowia w mniejszym lub większym stopniu współpracuje ze sobą w procesie leczenia i diagnostyki pacjenta (kierowanie na badania laboratoryjne, konsultacje, zastępstwo, podwykonawstwo, usługi radiologiczne). Jej udokumentowanie nie powinno więc stanowić jakiegoś większego problemu. Jeśli takowej umowy brak, warto podjąć inicjatywę nawiązania współpracy już teraz, nie czekając do momentu rozpisania konkursu. W takim wypadku spełnimy co prawda wymogi formalne konkursu, jednak nie otrzymamy punktów za współpracę. Najbardziej punktowane są umowy, które trwają więcej niż trzy lata. Jeśli posiadamy dwie takie umowy to możemy otrzymać w ramach tego kryterium oceny 22 punkty tj. maksymalną z możliwych ilości punktów.   W kontekście zakresu projektu, dobrze byłoby, aby przedmiot umowy o współpracy obejmował m.in. przekazywanie danych medycznych: zlecanie i odbiór elektronicznych wyników badań diagnostycznych, konsultacje lekarskie, kierowanie pacjenta na wyższy poziom referencyjny np. przez lekarza POZ do specjalisty. Jeśli umowa o współpracy dotyczy przedsiębiorcy, którego siedziba zlokalizowana jest w innym województwie to uzyskamy dodatkową premię w postaci 5 punktów. Jeśli jest to przedsiębiorca zagraniczny to premia wynosi 15 punktów.   Krok trzeci: sformułować istotę i założenia projektu   Kluczowe zagadnienie to znalezienie sposobu ujęcia problematyki elektronizacji dokumentacji medycznej w wąskich ramach działania 8.2 tj. Z jednej strony mamy jasno zdefiniowany cel, czyli wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, z drugiej strony w projekcie musimy wyeksponować te aspekty, które wpisują się w założenia konkursowe działania 8.2 POIG tj. informatyzację procesów biznesowych oraz współpracę w tym zakresie z innymi przedsiębiorcami. Projekt powinien więc eksponować nie tyle wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, co bardziej  informatyzację procesów dokumentowania zdarzeń medycznych. Aspekt współpracy pomiędzy placówkami ochrony zdrowia, można wyeksponować poprzez zaakcentowanie problematyki zachowania ciągłości procesu leczenia oraz procesów rozliczania zlecanych świadczeń zdrowotnych i konsultacji. Zachowaniu ciągłości procesów leczenia niewątpliwie sprzyjać będzie umożliwienie profesjonalistom medycznym zatrudnionym we współpracujących placówkach ochrony zdrowia, dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów (historia choroby, wyniki badań diagnostycznych, skierowanie). Warto pamiętać, że nie każde udokumentowane zdarzenie medyczne w postaci wpisu do elektronicznej dokumentacji medycznej, dokonane za pomocą systemu informatycznego będącego przedmiotem projektu, musi wiązać się z rozliczeniem z inną placówką zdrowotną, a tym samym być przedmiotem bezpośredniej współpracy. W projekcie można przewidzieć dodatkowe funkcjonalności, jednak powinny być one uzasadnione koniecznością prawidłowej realizacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy współpracującymi podmiotami leczniczymi. Jeśli projekt przewiduje przesyłanie do współpracującego z nami laboratorium elektronicznych zleceń i skierowań, a następnie odbiór wyników, to oczywistym jest, że w ramach projektu musimy zakupić również system informatyczny do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, gdyż inaczej nie wygenerujemy takiego zlecenia i nie będziemy mogli skorzystać z wyników badań przesłanych z laboratorium. Jednak, co jest oczywiste dla nas, nie musi być oczywiste dla oceniających ekspertów. Dlatego musimy w sposób przystępny i zwięzły opisać takie zależności, najlepiej odwołując się do aktów prawnych, w tym rozporządzenia o dokumentacji medycznej.     Krok czwarty: sformułowanie tytułu i syntetycznego opisu projektu   Zanim przystąpimy do opracowywania dokumentów konkursowych (wniosek, biznesplan, harmonogram rzeczowo-finansowy) warto pochylić się nad tytułem projektu oraz syntetycznym opisem projektu (max na 2000 znaków). Wbrew pozorom problem nie jest trywialny. Pamiętajmy, że choć eksperci PARP mają spore doświadczenie w ocenie projektów informatycznych, to jednak problematyka ochrony będzie dla nich obca i nie będą wgłębiali się w meandry medycyny. Konieczne będzie więc takie sformułowanie założeń do projektu, aby w przystępny dla nich sposób pokazać innowacyjność projektu. Zgodnie z wymogami konkursu tytuł powinien w jasny i nie budzący wątpliwości sposób obrazować zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach projektu. Tytuł nie może być nadmiernie rozbudowany. Powinien liczyć nie więcej niż 15 wyrazów. Przykładem źle sformułowanego tytułu będzie więc: Rozwój współpracy B2B w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej czy wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej . Przykładem dobrze sformułowanego tytułu będzie natomiast: Automatyzacja procesów dokumentowania zdarzeń medycznych sposobem na zapewnienie ciągłości świadczeń zdrowotnych, Wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego wytwarzanie, archiwizację oraz udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej współpracującym placówkom opieki zdrowotnej lub Wspólna platforma elektronicznej dokumentacji medycznej wsparciem procesów leczenia, konsultacji i diagnostyki. Jeśli uwzględnimy w projekcie użycie zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz standardu EDI[1] to możemy uzyskać kolejne 22 punkty. Będzie to stosunkowo łatwo uzasadnić. Użycie zaawansowanego podpisu elektronicznego jest bowiem niezbędne, jeśli przekazujemy dokumentację medyczną na zewnątrz placówki. Jeśli dokumentacja medyczna ma natomiast być odczytana w systemie informatycznym współpracującego podmiotu leczniczego, to musi wykorzystywać standard XML (standard równoważny EDI). Wynika to wprost z zapisu § 80 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, który mówi wprost, że „Dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym (…) 6) eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym”   W przypadku, gdy przewidujemy integrację systemu informatycznego będącego przedmiotem projektu z systemem informatycznym współpracującego z nami podmiotu leczniczego, a tak będzie w zdecydowanej większości przypadków, otrzymamy kolejne 15 punktów.   Krok piąty: opracowanie dokumentów konkursowych   Mając już tytuł i pomysł na projekt możemy przystąpić do opracowywania dokumentacji konkursowej. Kluczowa sprawa przy opracowywaniu wniosku i biznesplanu to sformułowanie  wskaźników realizacji celów projektu na poziomie produktu oraz rezultatu. Wskaźniki muszą: 1) być obiektywnie weryfikowalne (ich wartości oparte na weryfikowalnych źródłach), 2) odzwierciedlać założone cele projektu, 3) być adekwatne dla danego rodzaju projektu,  4) być realne do osiągnięcia (w terminie zakończenia projektu). Obowiązkowymi i niepodlegającymi modyfikacji, wskaźnikami produktu są: 1) Liczba wdrożonych systemów B2B w ramach realizacji projektu (najczęściej będzie to jeden), 2) Liczba współpracujących przedsiębiorstw objętych wdrożonymi rozwiązaniami B2B (co najmniej 3), 3) Liczba zdefiniowanych w projekcie procesów biznesowych realizowanych poprzez wdrożony system B2B. Przykładami procesów biznesowych (rozumianych w sensie technologicznymi i organizacyjnym) mogą być przykładowo: utworzenie i aktualizacja dokumentacji medycznej, udostępnienie dokumentacji medycznej innej placówce opieki zdrowotnej, zlecenie i otrzymanie wyników badań diagnostycznych, przeprowadzenie konsultacji lekarskiej. Ponadto w przypadku, gdy zadeklarujemy, iż w ramach projektu nastąpi implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich wartościach wskaźników produktu: Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2B, którzy w ramach tego systemu wykorzystują zaawansowany podpis elektroniczny.  Poprzez rezultaty projektu należy rozumieć wymagane z punktu widzenia uzasadnienia nakładów i powodzenia przedsięwzięcia efekty wykorzystania/wdrożenia/uruchomienia produktów projektu. Rezultat informuje o wymiernych korzyściach oraz zmianach, jakie mają wystąpić u Wnioskodawcy w trakcie realizacji lub wkrótce po zakończeniu realizacji projektu. Obowiązkowo należy zaprezentować wskaźniki rezultatu Średnie miesięczne przychody z prowadzenia działalności (w PLN) oraz Średnie miesięczne koszty prowadzenia działalności (w PLN). Wnioskodawca ma możliwość zaprezentowania innych adekwatnych do charakteru projektu wskaźników rezultatu. Przykładowym rezultatem projektu może być: Skrócenie czasu realizacji konsultacji lekarskiej, Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych, Skrócenie czasu udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta placówce opieki zdrowotnej współpracującej w procesie leczenia. Określając deklarowane wartości wskaźników produktu i rezultatu należy mieć na uwadze, iż będą one przedmiotem kontroli na etapie realizacji, rozliczenia oraz trwałości projektu. Wartości wskaźników produktu i rezultatu stanowią zobowiązanie, którego niewypełnienie może uniemożliwić wypłatę dofinansowania oraz spowodować konieczność dokonania zwrotu wszystkich wcześniej otrzymanych środków publicznych w ramach projektu (zaliczek, refundacji etapowych) wraz z odsetkami. W związku z powyższym deklarowane wartości powinny być realne do osiągnięcia. Lepiej więc je zaniżyć niż wykazać się zbyt daleko idącym optymizmem.   Premiowane będą projekty, w których prosty zwrot z inwestycji nastąpi najpóźniej w przeciągu 36 miesięcy (3 lat) od zakończenia realizacji projektu. Najwyższą ocenę otrzymują projekty, w których prosty zwrot z inwestycji nastąpi nie później niż w przeciągu 18 miesięcy (półtora roku) od zakończenia inwestycji. W takim wypadku, można uzyskać maksymalnie 26 punktów.   Czy warto zlecić opracowanie dokumentacji konsultantom zewnętrznym? Jeśli nie mamy doświadczenia w tym zakresie, to najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie takiej usługi zewnętrznym konsultantom. Szacunkowy koszt takiego zlecenia to 5-10 tys. zł. Nie są to więc koszty duże. Chociaż w większości konsultanci bazować będą i tak na udostępnianych przez nas dokumentach,  to jednak posiadają wiedzę, nabytą w poprzednich konkursach, która pozwoli uniknąć błędów. Jak ukazano wyżej, zdobycie liczby 85 punktów na 100 możliwych w przypadku podmiotów leczniczych wcale nie jest trudne. Tym bardziej warto jest wziąć udział w konkursie. Intensywność wsparcia

  • 60% dla średnich przedsiębiorców i 70% dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
  • 50% dla średnich przedsiębiorców i 60% dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;
  • 40% dla średnich przedsiębiorców i 50% dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy, a w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego

 


[1] Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) – transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów.     Artykuł autora bloga, który ukazał się w  nr 25-33 (4226-4234) Służby Zdrowia z 11 kwietnia 2013 r.