Rozporządzenie w sprawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia to kolejny z długo oczekiwanych rozporządzeń wykonawczych do Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jego lektura jest o tyle trudna, że zawiera bardzo specjalistyczne słownictwo informatyczne, niemniej warto poświecić trochę czasu na jego analizę, gdyż akurat to rozporządzenie będzie niosło dla podmiotów leczniczych pewne zobowiązania sprawozdawcze. System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia to system informatyczny, którego funkcjonowanie zostało niejako „zadekretowane” poprzez odpowiednie zapisy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Art. 24 ustawy opisuje ogólnie zasady funkcjonowania systemu, jego wykorzystanie oraz przeznaczenie. Zgodnie z zapisami ustawy w systemie mają być gromadzone dane o usługodawcach (adres, nazwa firmy) oraz posiadanych przez nich wyrobach medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych (szczegółowy wykaz tych wyrobów zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach), płatnikach świadczeń zdrowotnych (adres, nazwa, zakres działalności), podmiotach sprawujących nadzór nad podmiotami leczniczymi. Rozporządzenie w sprawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia doprecyzowało funkcjonalność systemu. Zgodnie z nim dane dotyczące usługodawców mają być pobierane z innych rejestrów medycznych natomiast dane dotyczące użytkowanych przez nich wyrobów medycznych maja być sprawozdawane bezpośrednio do systemu przez usługodawców. Zakres i struktura takiego raportu będzie udostępniona m.in w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Zdrowia. System ma pozwolić m.in. na wyszukiwanie podmiotów leczniczych na terenie wybranego województwa, powiatu, gminy oraz lokalizowanie wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych.     Wyroby medyczne podlegające rejestracji przez podmioty lecznicze w systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 1) angiograf; 2) aparat do brachyterapii HDR; 3) aparat do brachyterapii LDR/MDR; 4) aparat do brachyterapii PDR; 5) aparat kobaltowy; 6) aparat kobaltowy GAMMAKNIFE; 7) aparat PET/CT; 8) aparat rentgenowski do radioterapii śródoperacyjnej; 9) aparat rezonansu magnetycznego; 10) aparat SPECT/CT; 11) aparat USG do oceny przepływów mózgowych; 12) cyklotron do radioterapii protonowej oka; 13) kamera GAMMA do izotopowych badań operacyjnych; 14) mammograf; 15) medyczny akcelerator CYBERKNIFE; 16) medyczny akcelerator do radioterapii śródoperacyjnej; 17) medyczny akcelerator liniowy do tomoradioterapii; 18) medyczny akcelerator liniowy niskoenergetyczny lub wysokoenergetyczny; 19) stacjonarny aparat rtg; 20) tomograf komputerowy; 21) urządzenie do pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO); 22) urządzenie do bezpiecznego transportu chorych w warunkach pełnej izolacji oddechowej.