Trwa proces zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowie. Projekt ustawy zmieniającej jest obecnie przedmiotem uzgodnień na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Wkrótce trafi pod obrady Sejmu. Zmiany w ustawie zakładają m.in. zmianę definicji elektronicznej dokumentacji medycznej, co jest istotne ze względu na zakres obowiązkowego tworzenia dokumentów medycznych w postaci elektronicznej. Jest to już druga zmiana w tym obszarze. Pierwotny tekst ustawy definiował elektroniczną dokumentację medyczną odwołując się do rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w którym w zasadzie każdy zbiór danych medycznych traktowany jest formalnie jako dokument medyczny. Sprawiało to szereg wątpliwości natury prawnej oraz problemów technicznych w przypadku elektronizacji dokumentów medycznych składających się z szeregu wpisów powstających w dłuższym okresie czasu (np. księga przyjęć, historia zdrowia i choroby, karta gorączkowa). Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia częściowo wyeliminowała te problemy poprzez ograniczenie obowiązku tworzenie EDM do dokumentacji indywidualnej. Obecnie proponuje się dodatkowe doprecyzowanie poprzez zawężenie obowiązku tworzenia EDM do konkretnych rodzajów dokumentów medycznych. Dokumenty medyczne podlegające obowiązkowi ich wytworzenia w postaci elektronicznej zostaną wskazane w nowym rozporządzeniu w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, które zostanie wydane na podstawie zmienionego art. 13 ustawy. Rozporządzenie zastąpi dotychczasowe rozporządzenie w sprawie formatów elektronicznej dokumentacji medycznej udostępnianej przez usługodawców w SIM, warunków organizacyjno-techniczne jej przetwarzania, udostępniania, autoryzacji oraz zabezpieczenia przez utratą … itd. Zgodnie z projektem rozporządzenia elektroniczną dokumentację medyczną ma stanowić informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, informacja dla lekarza kierującego podstawowej opieki zdrowotnej, karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Projekt ustawy zakłada, że formaty tej elektronicznej dokumentacji medycznej wskazanej oraz standardy jej wymiany będą opublikowane w Biuletynie Informacji Medycznej Ministra Zdrowia. Projekt zakłada zmianę terminów wejścia przepisów dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej. Zgodnie ze zmienionym art. 56 ustawy dokumenty wskazane w rozporządzeniu w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej wydanym na podstawie art. 13 ustawy będą mogły być prowadzone do dnia 31 grudnia 2018 r. Recepty będą mogły być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r, a skierowania do dnia 31 grudnia 2020 r. Zakłada się również, że dane o zdarzeniach medycznych oraz wystawionych podczas nich elektronicznych dokumentach medycznych będą przekazywane do centralnej bazy danych (System Informacji Medycznej) od dnia 1 stycznia 2021 r. . Projekt nakłada na podmioty lecznicze obowiązek zgłoszenia do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia gotowości podłączenia swoich systemów do systemu P1 do 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do recept, do 30 czerwca 2019 r. w odniesieniu do skierowań a w przypadku elektronicznych dokumentów medycznych wskazanych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 ustawy do dnia 31 grudnia 2019 r.