Katalogować i porządkować słownictwo medyczne zaczęto w celu wyeliminowania nieporozumień i niespójności wynikających z niejednakowego stosowania terminologii medycznej. W ten sposób powstały mniej lub bardziej uporządkowane zbiory terminologiczne – czyli klasyfikacje. Najbardziej znane z nich to Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, Międzynarodowa Klasyfikacja Niepełnosprawności, nomenklatura terminów medycznych SNOMED oraz system kodów resortowych dla zakładów opieki zdrowotnej. Istnieją również specjalne klasyfikacje do oznaczania leków i materiałów medycznych, zawodów i specjalności medycznych.

Postępująca informatyzacja ochrony zdrowia, zmiana sposobów rozliczania świadczeń zdrowotnych (np. jednorodne grupy pacjentów), konieczność utrzymania stabilności i trwałości statystyk zdrowotnych oraz integracja systemów opieki zdrowotnej krajów UE powoduje, że z roku na rok, rola i znaczenie systemów klasyfikacyjnych systematycznie się zwiększa. Wykorzystuje się je m.in. w dokumentacji medycznej, sprawozdawczości statystycznej, opisywaniu kart zgonu, rozliczeniach świadczeń zdrowotnych przez NFZ oraz rejestrach medycznych. W celu ujednolicenia zasad oraz uporządkowania sposobów ich stosowania zaczęto myśleć o stworzeniu w Polsce Rejestru Systemów Kodowania i Klasyfikacji. Zgodnie z tą ideą, zastosowanie w ochronie zdrowia określonej klasyfikacji lub systemu kodowego, musiałoby być poprzedzone jej wcześniejszym zarejestrowaniem przez Ministra Zdrowia. Zasady tworzenia terminów, klasyfikacji medycznych oraz rejestru systemów kodowania i klasyfikacji zawierają trzy normy europejskie:

EN 12264:2005 Informatyka medyczna -- Struktura kategorii systemów pojęciowych

EN1828:2002 „Informatyka w ochronie zdrowia - Struktura kategorii klasyfikacji i systemów kodowania zabiegów chirurgicznych”

EN 1068:2005 Informatyka medyczna – Rejestracja systemów kodowania

Koncepcja wykorzystania powyższym norm w polskim systemie prawnym została opracowana w 2007 r. przez dr Adama Kozierkiewicza. Stała się ona podstawą do uruchomienia w 2008 roku przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia specjalnego systemu informatycznego. Obecnie w systemie została zarejestrowana Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, klasyfikacja dostawców świadczeń zdrowotnych, dziedzin medycznych, funkcji ochrony zdrowia, specjalności komórek organizacyjnych. Największe znaczenie będzie miało jednak ujęcie tego rejestru w przepisach prawnych. Można do tego wykorzystać projektowaną ustawę o informacji w ochronie zdrowia lub nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.

Streszczenie wystąpienia autora na konferencji "Rejestry Medyczne jako wiarygodne źródło informacji", która odbyła się w dniu 11 marca 2009 r.w Warszawie

Tekst opublikowany w "Służbie Zdrowia" 26-29 (3827-3830) z dnia 6 kwietnia 2009