Wdrożenie w placówkach ochrony zdrowia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia[1]  to obecnie jedno z trudniejszych zagadnień inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Z jednej strony, wszyscy dostrzegają zalety takiego rozwiązania i rozumieją jego nieuchronność, z drugiej strony wysoki koszt tego typu przedsięwzięć powoduje, że na ich zrealizowanie, we własnym zakresie, stać tylko nielicznych. Są to najczęściej  duże niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej  takie jak Medicover czy LiMCenter. Dla większości, skorzystanie ze środków unijnych w tym zakresie wydaje się być jednym możliwym rozwiązaniem. Niestety, w programach operacyjnych trudno jest znaleźć działania skierowane stricte na tego typu przedsięwzięcia. Centralny projekt z zakresu informatyki medycznej - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych - realizowana przez resort zdrowia, obejmuje stworzenie ogólnopolskiej platformy umożliwiającej przesyłanie danych medycznych, ale nie przewiduje finansowania wdrożeń elektronicznej dokumentacji medycznej w samych placówkach. Nieliczne regionalne programy operacyjne (np. łódzki oraz podkarpacki) oferują co prawda wybranym publicznym zakładom opieki zdrowotnej możliwość skorzystania z dobrodziejstw informatyzacji, ale są one skierowane głównie na stworzenie infrastruktury umożliwiającej przesyłanie danych medycznych, dokonywanie elektronicznych zapisów do lekarza czy zarządzania kolejkami. Brakuje natomiast działań na podstawie, których zakłady opieki zdrowotnej mogłyby po prostu zamówić opracowanie albo kupić na rynku gotowy program służący do  prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, a następnie go wdrożyć. Mając ciekawy pomysł oraz inwencję twórczą można jednak próbować wpisać się z takim projektem w istniejące działania i programy. Jak się okazuje, dają one całkiem spore możliwości w tym zakresie. 

Praktycznie jedyny program, który można wykorzystać , szukając środków na informatyzację zakładu opieki zdrowotnej to Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W ramach Priorytetu I Badania i rozwój nowoczesnych technologii mogą być np. finansowane: projekty badawcze i rozwojowe obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) do momentu stworzenia prototypu. Można próbować skorzystać z niego w celu sfinansowania projektu opracowania prototypu oprogramowania elektronicznej dokumentacji medycznej, a następnie próbować go wdrażać korzystając z Priorytetu IV– Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Priorytetem zarządza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) i jest on przeznaczony dla przedsiębiorców.

Funduszy można również szukać w ramach Priorytetu II – Infrastruktura sfery B+R. Priorytetem tym zarządza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl) i jest on przeznaczony dla jednostek naukowych. W jego ramach mogą być finansowane przedsięwzięcia, których celem jest rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, wytworzenie wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej, projekty o charakterze ponadregionalnym w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, w tym polegające na utworzeniu i prowadzeniu baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych oraz projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego. Aby skorzystać z tego priorytetu zakłady musiałyby nawiązać bliską współpracę z kliniką bądź instytutem naukowym i starać się wyeksponować w projekcie problem badawczy np. gromadzenie danych medycznych na potrzeby prac badawczych z zakresu efektywności procesów leczenia danego typu problemów zdrowotnych. Z tego priorytetu skorzystał m.in.  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Priorytetem godnym uwagi jest priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. W jego ramach można finansować budowę centrów usług wspólnych (np. finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe) oraz centrów informatycznych (np. rozwój oprogramowania, testowanie aplikacji, projektowanie i wdrażanie sieci, optymalizacja produktu, zarządzanie bazami danych). Nie powinno być przeszkód aby ten priorytet wykorzystać np. do sfinansowania projektu budowy (wspólnego dla grupy zakładów opieki zdrowotnej) centrum przetwarzania danych medycznych (data medical center). Priorytet przeznaczony jest dla przedsiębiorców a zarządza nim PARP.

Ważnym priorytetem jest Priorytet  VII – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. W jego ramach mają być finansowane indywidualne projekty z zakresu informatyzacji rejestrów oraz wdrożeń elektronicznego obiegu spraw i dokumentów. Priorytet przeznaczono m.in. dla jednostek podległych administracji państwowej. Zarządza nim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl), które co pewien czas organizuje  nabór na tzw. listę rezerwową projektów. W związku z tym, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej to najczęściej jednostki podległe administracji państwowej a elektroniczną dokumentację medyczną, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne [2]można uznać za rejestr publiczny, nic nie stoi na przeszkodzie aby zgłosić na listę rezerwową projekt polegający na informatyzacji dokumentacji medycznej.  Gdyby projekt taki zgłoszony został wspólnie przez grupę publicznych ZOZ oraz jednostkę samorządu terytorialnego np. urząd marszałkowski, mógłby mieć całkiem spore szanse na realizację.

Ostatnim priorytetem, który  warto wziąć pod uwagę to Priorytet  VIII – Społeczeństwo Informacyjne  - zwiększanie innowacyjności  gospodarki. Mając na uwadze, że  przeznaczono go na   informatyzację e-usług  oraz wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do ich świadczenia, priorytet mógłby również zostać wykorzystany do sfinansowania projektu elektronizacji dokumentacji medycznej poprzez wyeksponowanie możliwości zdalnego do niej dostępu. W związku z tym, że priorytet przeznaczono dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok, mogłyby z  niego skorzystać małe i nowo utworzone zakłady opieki zdrowotnej.  W ramach priorytetu możliwe byłoby również sfinansowanie  wspólnej inicjatywy kilku zakładów opieki zdrowotnej. Wtedy należałoby wyeksponować możliwość wzajemnej  wymiany elektronicznych dokumentów medycznych w ramach np. procesu leczenia. Priorytetem zarządza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W każdym z ww. przypadków konieczne jest opracowanie Studium Wykonalności. Im lepsze, tym większe szanse pozyskania środków. Dlatego warto zlecić jego pracowanie doświadczonym profesjonalistom.


[1]              Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r.w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r.)

[2]Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz.565, z późn. zm.)

 

Tekst jest streszczeniem warsztatów prowadzonych przez autora. Tekst ukazał się w Służbie Zdrowia nr 60-67 (3861-3868) - 31 sierpnia 2009