HISTORIA WDROŻENIA | Od kilku miesięcy każda publiczna placówka ochrony zdrowia może skorzystać z internetowego rejestru ZOZ. Przedstawiamy możliwości tego katalogu.

W ramach zakończonego w pierwszym kwartale 2009 roku projektu "Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej - e-RZOZ" został opracowany i wdrożony jeden z pierwszych systemów informatycznych, przygotowanych na potrzeby ochrony zdrowia. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków unijnych Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006, koszt przedsięwzięcia to ponad 25 mln zł. Projekt powstał w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (jednostka podległa Ministerstwu Zdrowia).

Podczas prac nad platformą, które rozpoczęły się pod koniec 2004 roku, zinformatyzowane zostały m.in. procesy rejestrowania zakładów opieki zdrowotnej przez urzędników Ministerstwa Zdrowia oraz urzędów wojewódzkich. Dzięki systemowi e-RZOZ placówki zdrowia mogą aktualizować dane rejestrowe drogą internetową. Częścią projektu jest portal informacyjny www.rejestrzoz.gov.pl wraz z systemami wspierającymi zbieranie i analizę danych statystycznych. System RZOZ został zintegrowany z elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędach wojewódzkich. Dzięki rejestrowi udało się zidentyfikować i sklasyfikować resortową strukturę organizacyjną wszystkich zakładów opieki zdrowotnej do poziomu poradni, pracowni i oddziału szpitalnego włącznie, co jest sprawą kluczową przy wdrażaniu rejestru usług medycznych.

Katalog niejedno ma imię

Rejestr zakładów opieki zdrowotnej to jeden z głównych systemów infrastrukturalnych w ochronie zdrowia. Spełnia on kilka ważnych funkcji. Funkcja stanowiąca rejestru oznacza, że wpis do niego - z mocy prawa - umożliwia zakładowi opieki zdrowotnej udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Funkcja identyfikacyjna polega na nadaniu wszystkim jednostkom i komórkom organizacyjnym zakładów (oddziały szpitalne, poradnie, gabinety) niepowtarzalnych identyfikatorów. Są one wykorzystywane m.in. przez NFZ i statystykę publiczną w rozliczeniach i sprawozdaniach. Dzięki funkcji kontrolnej podmioty mające interes prawny mogą odwoływać się do zapisów w tym rejestrze jako wiarygodnego źródła informacji, objętego rękojmią wiary publicznej, za które państwo ponosi odpowiedzialność. Jeśli z różnych przyczyn dane dotyczące zarejestrowanego zakładu nie są aktualne, osoba lub podmiot mający interes prawny może odmówić określonego działania (np. NFZ może odmówić zawarcia kontraktu w razie braku rejestracji jednostki i komórki zakładu opieki zdrowotnej w rejestrze ZOZ-u). Z kolei funkcja klasyfikacyjna rejestru ZOZ pozwala na zaliczenie jednostek i komórek zakładu do określonych grup i klas. Ma to konkretne skutki prawne: np. Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać kontrakty na te świadczenia zdrowotne, które wynikają z zakresu przedmiotowego działalności wykazanej w rejestrze ZOZ. Nadanie odpowiedniego klasyfikatora jednostce czy komórce organizacyjnej w rejestrze oznacza konieczność objęcia danego zakładu określonymi badaniami statystycznymi.

 

Fragment artykułu opublikowanego przez autora blogu we wrześniowym numerze "IT w administracji"