Czy szansą dla milionów schorowanych Polaków okażą się środki z PO IG? W tym przypadku wiele zależy od inwestycji samych włodarzy leczniczych placówek oraz kompetencji ich dyrektorów ds. ekonomicznych i finansowych.

Informatyzacja placówek ochrony zdrowia, w tym wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia to obecnie jedno z trudniejszych zagadnień inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Z jednej strony, wszyscy dostrzegają zalety informatyzacji i rozumieją jej nieuchronność, z drugiej, wysoki koszt tego typu przedsięwzięć, zwłaszcza w opiece zdrowotnej, gdzie mamy do czynienia z danymi wrażliwymi, powoduje, że na ich zrealizowanie, we własnym zakresie, stać tylko nielicznych.

Dla większości, skorzystanie ze środków unijnych w tym zakresie wydaje się być jedynym możliwym rozwiązaniem.

Różne modele

Brak ogólnopolskiej strategii w obszarze informatyzacji ochrony zdrowia spowodował ukształtowanie się trzech modeli modeli finansowania ze środków UE informatyzacji placówek ochrony zdrowia. Wybór każdego z nich wpływa na zróżnicowanie poziomu koordynacji procesów zarządzania informatyzacją. Pierwszy, zakłada finansowanie systemowe tj. za pośrednictwem zintegrowanego projektu dla najważniejszych zakładów opieki zdrowotnej, obejmującego kompleksową ich informatyzację w ramach ściśle określonych zasad i kierunków. Model taki występuje w województwach: łódzkim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim oraz prawdopodobnie zostanie wykorzystany w  małopolskim, podlaskim oraz zachodniopomorskim. Drugi model zakłada finansowanie indywidualne i polega na opracowywaniu projektów przez zakłady opieki zdrowotnej i zgłaszanie ich w ramach konkursów ogłaszanych przez instytucje wdrażające. Takie rozwiązanie występuje w mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim oraz w ramach priorytetów zarządzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Trzeci model – hybrydowy polega na objęciu systemowym finansowaniem wybranego zagadnienia informatycznego np. teleradilogii. Taki występuje m.in. w województwie lubuskim.

Kluczowe pieniądze z PO IG

Fundusze na informatyzację ochrony zdrowia znajdują się m.in. w ramach działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, z którego dofinansowanie mogą uzyskać jednostki naukowe (w tym kliniki i instytuty medyczne). W jego ramach można sfinansować przedsięwzięcia polegające m.in. na utworzeniu i prowadzeniu baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych oraz projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego. Odbyły się już dwa nabory, w których dofinansowanie otrzymały: dwukrotnie Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (łącznie ponad 15 mln zł ), Państwowy Zakład Higieny (10,5 mln zł ), Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (5,7 mln zl), Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (3,3 mln zł) oraz Wojskowy Instytut Medyczny (22,5 mln zł). Kolejny i ostatni nabór ma zostać ogłoszony w lutym 2010.

Dofinansowanie informatyzacji możliwe jest także w ramach priorytetu VII PO IG – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. W ramach priorytetu mają być finansowane indywidualne projekty z zakresu informatyzacji rejestrów oraz wdrożeń elektronicznego obiegu spraw i dokumentów. Adresatem środków są m.in. jednostki podległe administracji państwowej. Z dofinansowania mogą skorzystać również samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Instytucja odpowiedzialną za wdrażanie VII priorytetu jest Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE).

Z kolei NZOZ-y oraz jednostki prowadzące praktyki: lekarskie, pielęgniarek i położnych w celu  sfinansowania przedsięwzięć informatycznych, mogą skorzystać z Priorytetu  VIII – Społeczeństwo Informacyjne  - zwiększanie innowacyjności  gospodarki. Fundusze w ramach VIII osi przeznaczone są m.in. na wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (działanie 8.1) oraz na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B (działanie 8.2) Instytucją Wdrażającą dla obu działań jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W ramach działania 8.1 praktyki lekarskie oraz NZOZ-y  pozyskały do chwili obecnej 4,5 mln zł, a w ramach działania 8.2   -  3,5 mln zł.

Terminy najbliższych naborów do działań 8.1 oraz 8.2 ogłoszone zostaną po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG. Ogłoszenie konkursów przewiduje się jednak nie później niż w I kwartale 2010 r.

Tekst autora opublikowany w Biuletynie MRR „Innowacyjni” (7/2010)