Równolegle do prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej prowadzonych przez resort zdrowia, trwają prace projektowe dotyczące Internetowego Konta Pacjenta (IKP) – narzędzia informatycznego, które ma umożliwić każdemu pacjentowi, za pośrednictwem Internetu, dostęp do własnych danych medycznych, w tym osobistej dokumentacji medycznej.

 

NFZ w ramach pilotażowego projektu „Zdrowotny Informator Pacjenta” już od kilku miesięcy umożliwia pacjentom (na razie z terenu woj. wielkopolskiego) internetowy dostęp do historii leczenia zawierającej informacje o wykonanych usługach medycznych oraz wykupionych lekach. Wystarczy zgłosić się do siedziby lub delegatury wielkopolskiego oddziału NFZ, gdzie po wypełnieniu wniosku i zarejestrowaniu, można otrzymać dostęp do systemu (login i hasło). Niezależne prace koncepcyjne nad IKP prowadzi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – jednostka Ministerstwa Zdrowia wyspecjalizowana do obsługi projektów informatycznych, w tym finansowanych ze środków unijnych. Obecnie trwa konkurs na założenia do systemu IKP. W konkursie uczestniczy 10 firm. Zwycięzca konkursu otrzyma zlecenie na opracowanie prototypu systemu informatycznego oraz jego pilotażowe wdrożenie na terenie Krakowa. Pilotażem mają być objęci lekarze - diabetolodzy oraz osoby chore na cukrzycę. 

Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka autorskich rozwiązań informatycznych oferujących lekarzom internetowy dostęp do części danych medycznych pacjenta. Są to m.in. portal OSOZ firmy Kamsoft oraz iMed24.pl firmy iMed24 S.A. Swoje rozwiązanie, oparte na niemieckim rozwiązaniu vita-X przygotowuje również lubelska UHC sp. z o.o. – spółka zależna Compu Group Medical AG. Autorskie rozwiązania posiadają również niektóre niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej takie jak Medicover czy LimCenter.

 

Czesi już mają

Podczas gdy w Polsce Internetowe Konto Pacjenta jest na etapie prac koncepcyjnych, wiele państw europejskich, w tym nasi najbliżsi sąsiedzi posiada już od dawna zaawansowane rozwiązania informatyczne, umożliwiające pacjentom dostęp on-line do własnych danych medycznych.

W Czechach Internetowe Konto Pacjenta zorganizowane jest w ramach portalu IZIP. Prace nad projektem rozpoczęły się jeszcze w 2002 r. . Od 2008 roku pacjenci mają wgląd w informacje o wielkości finansowania ich świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych.

Obywatele mają również dostęp do własnego rekordu zdrowotnego (elektroniczna dokumentacja medyczna), ale tylko profesjonaliści medyczni mogą zmieniać zapisy w danych medycznych. Dostęp kontrolowany jest poprzez hasło i pin. Dane pacjenta zawierają historię leczenia (np. karty szpitalne), rozpoznania główne i współistniejące, wyniki badań laboratoryjnych i konsultacje specjalistyczne, zalecenia, opisy terapii i zapisane leki, szczepienia oraz wywiady z pacjentem.

 

Dania podłączona do sieci

W Danii wszystkie instytucje zajmujące się opieką zdrowotną posiadają zabezpieczony dostęp do Duńskiej Sieci Danych Zdrowotnych. Dostęp do danych odbywa się za pośrednictwem portalu sundhed.dk. Portal obejmuje informacje dotyczące zdrowia, chorób, usług opieki zdrowotnej, klasyfikacji, sposobów leczenia, kolejek oczekujących.

Duńscy pacjenci mogą za pomocą portalu: rejestrować się do lekarza, zamawiać leki, odnawiać recepty, przeglądać dane medyczne, wnioskować o pomoc społeczną, prowadzić kartę ciąży, sprawdzać miejsce w kolejce do lekarza.

 

Hiszpania działa regionalnie

W Hiszpanii, z uwagi na autonomizację polityki zdrowotnej, nie funkcjonuje jednolity system w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej. Każdy z 17 regionów zarządza własną, niezależną od innych regionów, siecią wymiany informacji, co niewątpliwie utrudnia wymianę dokumentacji medycznej na poziomie krajowym.

Przykładem takiego regionalnego systemu jest andaluzyjski system DIRAYA, który umożliwia pacjentom m.in. rezerwację wizyt, przeglądanie dokumentacji medycznej w podstawowej opiece zdrowotnej, ratownictwie oraz specjalistyce, realizowanie recept elektronicznych. 

 

Niemcy mają komercyjne IKP

W Niemczech Internetowe Konto Pacjenta funkcjonuje głównie za sprawą rozwiązań komercyjnych – chociaż równolegle do tych prac istnieje wiele projektów wspieranych przez rząd. Ponad połowa lekarzy domowych i lekarzy specjalistów w tym kraju ma pełny dostęp do sieci www i jest użytkownikami medycznych systemów informatycznych umożliwiających dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej.

Spośród ponad 245 tys. wszystkich świadczeniodawców na terenie Niemiec ponad 119 tys. jest w sieci i posiada środki komunikacji sieciowej umożliwiających przesyłanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Z tej grupy ponad połowa świadczeniodawców, używa systemów informatycznych Vita-X koncernu Compu Group Medical AG.

 

Alternatywna droga Finlandii

Inną drogę wybrała Finlandia. Wszystkie placówki ochrony zdrowia tego państwa mają zostać zobowiązane prawnie do uczestnictwa w infrastrukturze informacyjnej obejmującej m.in. zbudowanie narodowego systemu elektronicznej recepty (e-prescription) oraz internetowego konta pacjenta (e-View). System ma zostać utworzony do końca 2011 a jego obsługą ma zająć się płatnik świadczeń.

 

Regulacje prawne w Polsce

Bolączką dla polskich rozwiązań w zakresie internetowego konta pacjenta jest brak uregulowań prawnych związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej za pośrednictwem internetowego konta pacjenta.

Obecnie obowiązujący zapis § 57 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, który umożliwia udostępnianie dokumentacji przez „dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji” jest daleko niewystarczający. Dodatkowo nieuregulowana pozostaje odpłatność pacjenta za wydanie dokumentacji tą drogą. Nie każdy dokument medyczny należy się bowiem pacjentowi za darmo.

Wygląda więc na to, że prace projektowe prowadzone przez resort zdrowia wyprzedziły daleko rozwiązania legislacyjne. Wydaje się, że najlepszym miejscem do uregulowania kwestii internetowego konta pacjenta jest nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej, którego projekt Ministerstwo Zdrowia poddało właśnie powtórnym konsultacjom społecznym oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wszak prawo do dokumentacji medycznej to jedno z podstawowych praw pacjenta.

 

Tekst autora blogu opiblikowany w sierpniowym numerze "Nowoczesnej Kliniki"