Zbliża się koniec okresu przejściowego dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej. Od 30 czerwca dokumentacja medyczna w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach lekarskich oraz pielęgniarek i położnych musi być prowadzona wg zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

Nowe rozporządzenie rozszerzyło zakres dokumentacji indywidualnej. Obok dotychczasowych pojawiły się: karta noworodka, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, karta wizyty patronażowej, karta wywiadu środowiskowo–rodzinnego, karta medycznych czynności ratunkowych, karta obserwacji przebiegu porodu. W przypadku karty obserwacji przebiegu porodu, karty medycznych czynności ratunkowych zakres danych doprecyzowano poprzez określenie wzoru dokumentu, który został załączony do rozporządzenia.

Zlikwidowano lub ograniczono do niezbędnego minimum sformułowania typowe tylko dla dokumentacji papierowej takie jak: „opatruje czytelnym podpisem”, „należy go skreślić oraz opatrzyć datą skreślenia”, „formularz” czy „oryginał” i „kopia”. Zamiast nich pojawiły się bardziej uniwersalne określenia np.: „oznaczenie osoby dokonującej wpisu”, „egzemplarz”. Elektronizację dokumentacji medycznej oraz jej wymianę pomiędzy placówkami ochrony zdrowia ułatwiać ma standaryzacja opisu rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego oraz urazu. W tym zakresie wprowadzono obowiązek stosowania Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, przy czym dokładnie określono z ilu znaków ma składać się numer statystyczny choroby. Podobnemu celowi ma służyć ujednolicenie i zestandaryzowanie sposobu identyfikacji pacjenta, lekarza, pielęgniarki oraz podmiotu wykonującego świadczenie. Zamiast dotychczasowych ogólnych zapisów w brzmieniu „dane identyfikujące…”  wskazano na konkretny zakres danych. Warto w tym miejscu pamiętać, że zamiast danych o zameldowaniu pacjenta obecnie trzeba będzie umieszczać dane o zamieszkaniu. Rozszerzeniu uległ zakres danych identyfikujących lekarza oraz pielęgniarkę. Mają to być: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, podpis.

Całkowitą nowością w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia jest zdefiniowanie zakresu informacyjnego skierowania, które powinno być dołączane do historii choroby.  Powinno ono zawierać: oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie (zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu), oznaczenie pacjenta (zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu), rozpoznanie, inne informacje, w szczególności wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zdrowotnego, datę wystawienia skierowania oraz oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie (zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu). Może to mieć kluczowe znaczenie w przypadku kontroli NFZ, która może obecnie kwestionować skierowania niezgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu. Bardzo ważną zmianą, również w kontekście kontroli prowadzonych przez NFZ, jest wprowadzenie obowiązku umieszczania w historii choroby oraz karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego informacji o przepisanych pacjentowi produktach leczniczych, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach medycznych zapisanych pacjentowi na receptach. Również w celach kontrolno-porzadkowych wprowadzono obowiązek umieszczania w księdze głównej przyjęć i wypisów adnotacji o zleceniu transportu sanitarnego.  Zrealizowany został także postulat NFZ dotyczący umieszczania w historii zdrowia i choroby adnotacji o szczególnych uprawnieniach pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej (dawcy krwi, dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi)

W nowym rozporządzeniu ustawodawca doprecyzował, że w przypadku gdy leczenie pacjenta będzie wymagało wielokrotnego udzielania tego samego świadczenia zdrowotnego w tej samej komórce organizacyjnej szpitala, dopuszczalne będzie dokonywanie kolejnych wpisów w historii choroby założonej przy przyjęciu pacjenta po raz pierwszy. W takim wypadku historia choroby powinna być przechowywana w komórce organizacyjnej udzielającej świadczenia zdrowotnego przez cały okres leczenia, czyli „iść za pacjentem”. Zapis ten rozstrzyga dotychczasową niejednoznaczność w tym względzie. 

Istotną zmianą będzie konieczność umieszczania w historii choroby, w części dotyczącej przebiegu hospitalizacji, informacji na temat stopnia natężenia bólu, działaniach podjętych w zakresie leczenia bólu oraz skuteczności tego leczenia.  W celu doprowadzenia do zgodności z zakresem informacyjnym tzw. karty zgonu w przypadku zgonu pacjenta, konieczne będzie umieszczenie w historii choroby opisu słownego stanów chorobowych prowadzących do zgonu, w tym przyczyny wyjściowej, wtórnej oraz bezpośredniej. Ta zmiana oraz pojawienie się nowego dokumentu o nazwie karta noworodka stwarzają warunki zakładom opieki zdrowotnym  do automatyzacji procesów sprawozdawczości statystycznej (karta zgonu, karta urodzenia dziecka). 

W nowym rozporządzeniu zrezygnowano ponadto ze wskazania jaka dokumentacja ma być sporządzana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, pozostawiając w tym względzie decyzję zakładowi opieki zdrowotnej, w zależności od rodzaju udzielanego świadczenia.  Doprecyzowano jakie dokumenty medyczne powinny sporządzane, w zależności od potrzeb na oddziałach „jednego dnia” oraz zmieniono nazwę dokumentu księga oczekujących na lista oczekujących oraz rozszerzono zakres rejestrowanych danych o datę i przyczynę skreślenia z listy, doprowadzając tym samym do zgodności z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

Bardzo duże zmiany zaszły w zakresie dokumentacji sporządzanej przez jednostki ratownictwa medycznego.  W miejsce ksiąg i dzienników pogotowia ratunkowego wprowadzono księgi dysponentów zespołów ratownictwa medycznego o znacznie rozbudowanym zakresie informacyjnym. Obowiązek ich stosowania został przy tym rozszerzony na szpitale posiadające w swojej strukturze szpitalne oddziały ratunkowe oraz lotnicze pogotowie ratunkowe.  W miejsce dotychczasowej karty informacyjnej udzielenia pomocy doraźnej wprowadzono kartę medycznych czynności ratunkowych o znacznie rozszerzonym zakresie informacyjnym. Rozszerzeniu uległ również zakres danych na kartce zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Wzory kart określono w załączniku do rozporządzania. 

Dokumentacja elektroniczna. Od kiedy?

Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zakłada dobrowolność w przechodzeniu na elektroniczną postać dokumentacji medycznej. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z nową ustawa o informacji w ochronie zdrowia, wszystkie dokumenty medyczne utworzone po 31 lipca 2014 r. przez zakłady opieki zdrowotnej, praktyki: lekarskie, pielęgniarek i położnych oraz apteki będą musiały mieć już postać elektroniczną. Ułatwieniem dla jej wprowadzenia są zliberalizowane zasady dotyczące stosowania podpisu elektronicznego oraz outsourcingu, Nowe rozporządzenie zniosło obowiązek stosowania podpisu elektronicznego podczas tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Nie mniej należy pamiętać, że dokumenty indywidualne zewnętrzne, takie jak zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, książeczki zdrowia dziecka itp. mają charakter dokumentów prywatnych i jako takie podlegają rygorom prawa cywilnego. Aby dokumenty takie miały wartość dowodową powinny być w zasadzie opatrywane certyfikatem kwalifikowanym przy wydawaniu ich pacjentom. Nowe rozporządzenie pozostawiło też większe pole manewru w zakresie zlecania obsługi tworzenia i archiwizowania elektronicznej dokumentacji medycznej wyspecjalizowanym podmiotom. Zgodnie z § 72 oraz § 74 rozporządzenia „dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana przez podmiot, który ją sporządził" a „miejsce przechowywania bieżącej dokumentacji wewnętrznej określa podmiot, a w zakładzie opieki zdrowotnej - kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tego zakładu w porozumieniu z kierownikiem zakładu".

Tekst opublikowany przez autora bloga w nr 34-42 (4035-4043) Służby Zdrowia z 16 maja 2011 r.