Katalogować i porządkować słownictwo medyczne zaczęto w celu wyeliminowania nieporozumień i niespójności wynikających z niejednakowego stosowania terminologii medycznej. W ten sposób powstały mniej lub bardziej uporządkowane zbiory terminologiczne – czyli klasyfikacje. Najbardziej znane z nich to Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, Międzynarodowa Klasyfikacja Niepełnosprawności, nomenklatura terminów medycznych SNOMED oraz...

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej – e-RZOZ” w ramach którego opracowano i wdrożono jeden z pierwszych systemów informatycznych z zakresu e-Administracji przygotowanych na potrzeby ochrony zdrowia. Projekt sfinansowano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 – 2006. Wartość całego projektu to ponad 25 mln zł. Autorem jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony...

Uporządkowanie systemu informacyjnego to podstawa efektywnej informatyzacji. Informatyzacja jest zaś niezbędna, jeśli chcemy myśleć o utrzymaniu rozwoju gospodarczego, mimo obecnego kryzysu. Obniżanie kosztów, likwidacja nadmiernej biurokracji, zmniejszanie obciążeń administracyjnych to obecnie konieczna droga do sukcesu. Aby sobie uświadomić wagę problemu, policzmy, ile czasu tracimy na wyszukanie potrzebnych nam do podjęcia decyzji informacji, ile czasu musimy go poświęcić na sprawdzenie i...

                            Lista ponad 100 rejestrów w ochronie zdrowia została opublikowana przez autora  numerze 18-21 "Służby Zdrowia"  z 9 marca 2009  
Infrastruktura informacyjna państwa - stan obecny W opracowaniu „Nowoczesna infrastruktura informacyjna podstawą taniego i przyjaznego państwa obywatelskiego”[1] prof. Józef Oleński oceniając istniejącą infrastrukturę informacyjną państwa w Polsce jako jej główne cechy wymienia m.in.: brak strategicznego modelu infrastruktury, autonomizację systemów i zasobów informacyjnych, posługiwanie się starymi procedurami mimo wykorzystywania nowych technologii, dezintegrację i brak...

  W wyniku  realizacji Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia poza rejestrem usług medycznych ma zostać zinformatyzowanych lub zmodernizowanych blisko 100 rejestrów medycznych. Mają powstać systemy wsperające rozliczanie świadczeń zdrowotnych, wymianę i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, realizację elektronicznych recept, udostępnianie drogą elektroniczna danych z rejestrów medycznych (rejestr lekarzy, rejestr pielęgniarek i położnych, rejestr farmaceutów, rejestr...

Projekty informatyczne składające się Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ) finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 r. to obecnie największe przedsięwzięcie informatyczne w Europie. Program ma bardzo duże szanse zmienić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce poprzez kompleksowe podejście do zagadnienia informatyzacji sektora ochrony zdrowia. Jego elementem będzie również wdrożenie systemu ewidencjonowania świadczeń...

Postępowania przetargowe, zwłaszcza te wielomilionowe, zawsze będą budziły zainteresowanie otoczenia, mediów zaś w szczególności, które będą oczywiście szukać sensacyjnych wątków. I nie należy się temu specjalne dziwić jako, że sensacja zawsze sprzedaje się lepiej niż naga prawda. Trzeba być na to przygotowanym i podchodzić do tych spraw bez emocji, tym bardziej, że czeka nas realizacja projektów informatycznych w ochronie zdrowia za prawie 1 mld zł. Do informatyzacji szykują się zarówno...

Projekty informatyczne składające się Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ) finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 r. to obecnie największe przedsięwzięcie informatyczne w Europie. Jego elementem będzie wdrożenie rejestru usług medycznych, którego nie możemy się doczekać od wielu lat. Na realizację Programu przeznaczono blisko 800 mln zł. Z czego tylko 15% będzie pochodziło z pieniędzy podatników, resztę ma sfinansować UE....

Już wkrótce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych projektów teleinformatycznych nauki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Do złożenia wniosków szykuje się wiele instytucji w ochronie zdrowia, w tym kliniki instytuty naukowe. W wielu miejscach kraju rozpoczęto realizację projektów informatycznych z zakresu ochrony zdrowia finansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Trwają prace...