Ocieplenie stosunków z NFZ, większy nacisk na współpracę z użytkownikami oraz zbudowanie centrum kompetencyjnego dla Ministra Zdrowia to plan Marcina Kędzierskiego, nowego dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Z obecnym szefem CSIOZ rozmawiał Krzysztof Nyczaj. Do wprowadzenia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej pozostało półtora roku. Czy realne jest utrzymanie tego terminu? Rozważa Pan jego przesunięcie? – To raczej pytanie do...

18 października br. wMinisterstwie Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja poświęcona funduszomnorweskim. Tak jak w poprzedniej edycji jednym z kluczowych tematów jestzdrowie. Jak zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia konkursyrozpoczną się jeszcze w tym roku. Do wydania jest blisko  70 mln euro. Funduszami zarządzać będzieMinisterstwo Zdrowia w ramach dwóch obszarów tematycznych: „Poprawa i lepszedostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”...

Proces informatyzacji służby zdrowia wymaga szczególnego zaangażowania środków prawnych, bo na szali stoi zdrowie i prywatność pacjenta.Dlatego unijne i polskie prawodawstwo restrykcyjnie odnosi się do dostępu dodanych medycznych. Kluczowym aktem prawnym, który konstytuuje gromadzenie i przetwarzanie osobowych danych medycznych w rejestrach medycznych na poziomie ustawodawstwa europejskiego, jest Dyrektywa 95/46/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie...

Anglojęzyczna Wikipedia definiuje interoperacyjność jako łączenie osób, danych i różnych systemów. Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) definiuje interoperacyjność jako zdolność dwóch lub więcej systemów lub komponentów do wymiany informacji i korzystania z informacji, która była wymieniana, natomiast ISO w obszarze oprogramowania definiuje ją jako zdolność do komunikowania się, wykonywania programów i transferu danych pomiędzy różnymi elementami funkcjonalnymi w sposób, który...

  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych medycznych można podzielić na ustawowe oraz pozaustawowe. Wśród ustawowych kluczową rolę odgrywa Rozporządzenie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.100.1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych a wśród poza ustawowych...

Jednym z kluczowych zagadnień związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną jest kwestia rodzaju stosowanego podpisu elektronicznego. Chociaż rozporządzenie z 2010 r. w sprawie dokumentacji medycznej zniosło obowiązek jego stosowania, to jednak jego zastosowanie w myśl przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia nadal jest konieczne, z tą jednak różnicą, że nie musi to być tzw. podpis kwalifikowany. Co mówi rozporządzenie o dokumentacji medycznej? Problemem, z którym...

Ustawa osystemie informacji w ochronie zdrowia nakłada obowiązek naświadczeniodawców pełnej elektronizacji dokumentacji medycznej od 1 sierpnia2014 r. Czy realne jest dotrzymanie tego terminu przez podmioty lecznicze? Jakijest obecnie poziom informatyzacji jednostek w regionach? Co stanowi tunajwiększe bariery i ograniczenia?  W dyskusji  Tygodnik Służba Zdrowia zaprosił:  MariuszaFeszlera, zastępcę dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego wUrzędzie Marszałkowskim...

   Panie Ministrze, czy dane medyczne polskich pacjentów są dobrze chronione? Eufemistycznie mówiąc: „są pewne problemy, i to bardzo różne”. Są one uzależnione od tego, o jakich podmiotach leczniczych mówimy, czy dane medyczne przetwarzane są w systemach teleinformatycznych, czy też mają postać papierową, czy mówimy o danych zawartych na receptach, czy też w dokumentacji medycznej. Można tu zaobserwować pewną prawidłowość: im większy jest stopień informatyzacji systemu...

  Rejestrację nowotworów złośliwych w Polsce prowadzi się od blisko 60 lat. Jej organizacja zmieniała się wraz ze zmianami administracyjnymi państwa, struktury lecznictwa onkologicznego w Polsce, rozwojem technik informatycznych. Obecnie system rejestracji nowotworów oparty jest na sieci 16 wojewódzkich rejestrów nowotworowych (gromadzą przypadki zachorowań w populacji województwa) oraz Krajowego Rejestru Nowotworów, do którego raz w roku spływają dane ze wszystkich województw...

Rozmowa z Pawłem Goryńskim – szefem Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP - PZH Jednym z elementów projektu realizowanego przez PZH jest informatyzacja sprawozdawczości szpitalnej. Jak realizacja tego projektu wpłynie na jakość pozyskiwanych danych przez instytut? Szpitale nie będą miały pośrednika w przekazywaniu danych, jakim było dotychczas wojewódzkie centrum zdrowia publicznego. Dotychczas te dane przekazywane są pocztą elektroniczną do ośrodka wojewódzkiego...