Rozmowa z Edwardem Byczyńskim przewodniczącym Komitetu ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.     Od stycznia 2011 obowiązuje nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej, a od stycznia 2012 ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, czy Pana zdaniem tworzą one wystarczające ramy organizacyjno-prawne dla elektronicznej dokumentacji medycznej, której powszechne wdrożenie ma nastąpić zgodnie z ustawą w sierpniu 2014 ?...

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz opracowywany obecnie projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej to trzy regulacje prawne, które w założeniu ustawodawcy mają kompleksowo ukształtować strukturę organizacyjną systemu EHR (Electronic Health Record) w Polsce. Będzie to...

Komisja Europejska ogłosiła niedawno raport dotyczący informatyzacji w europejskich szpitalach. Badanie przeprowadziła firma Deloitte na zlecenie Dyrekcji Generalnej Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów KE. W badaniu wzięło udział 906 szpitali z 30 krajów, w tym 99 z Polski[1]. Badania przeprowadzono w następujących obszarach: systemy EPR (elektroniczny rekord pacjenta), systemy PACS, integracja systemów szpitalnych, systemy raportowania o działaniach niepożądanych, elektroniczna...

Przeprowadziliście Państwo niedawno analizę dużej liczby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wdrożenie systemów informatycznych w placówkach ochrony zdrowia.  Jakie kluczowe problemy zidentyfikowała Izba Gospodarcza Medycyna Polska w ramach tej analizy? W ubiegłym roku przeprowadziliśmy analizę ponad 200 specyfikacji. Wnioski płynące z tej analizy, nie wahałbym się określić jako przerażające. Dla przykładu.Ponieważ wysokość środków jakimi dysponuje ogłaszający przetarg jest...

   Chociaż nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji medycznej, które obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. zniosło obowiązek stosowania podpisu elektronicznego podczas tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, jego zastosowanie i tak będzie konieczne, gdyż w przeciwnym razie placówka nie będzie w stanie włączyć w procesy wymiany dokumentacji medycznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, którą...

   Biznesplan to najważniejszy dokument, jaki musi opracować placówka opieki zdrowotnej, która zdecyduje się wystartować w zapowiadanym na październik br. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, konkursie na projekty informatyczne. W ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 dofinansowanie mają szanse otrzymać przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów...

   Konieczność jednoznacznej identyfikacji serwera, gdzie przechowywane i przetwarzane są dane medyczne, to bezwzględny wymóg bezpieczeństwa tego procesu w placówkach medycznych Serwer do przetwarzania danych medycznych  powinien  być tzw. serwerem dedykowanym, co oznacza odrębny komputer (maszynę fizyczną) skonfigurowany dla potrzeb konkretnego świadczeniodawcy. Najlepiej byłoby, gdyby taki serwer był formalnie własnością świadczeniodawcy, a outsourcing polegał tylko na...

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia to dwa fundamentalne akty prawne, które w założeniach mają w najbliższych latach zmienić oblicze systemu ochrony zdrowia. Rozporządzenie o dokumentacji medycznej obowiązujące od 1 stycznia2011 wprowadziło ułatwienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w...

   Choć obowiązujące przepisy prawne nie zakazują przetwarzania danych medycznych na zasadach outsourcingu, niemożność powierzenia tego zadania podmiotom zewnętrznym bez zgody pacjenta oraz konieczność zastosowania zaawansowanych rozwiązań szyfrujących dokumentację w archiwum zewnętrznym stanowią poważną barierę w jego stosowaniu. Jedną z kluczowych zmian, którą przyniosło rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz...

     Rozporządzenie o dokumentacji medycznej stworzyło podstawy prawno-organizacyjne, umożliwiające placówkom opieki zdrowotnej rezygnację z prowadzenia dokumentacji medycznej w formie papierowej. Z kolei ustawa o systemie informacji stworzyła warunki jej udostępniania pacjentom oraz personelowi medycznemu uczestniczącemu w procesie leczenia. To dwie regulacje prawne, które będą miały znaczący wpływ na oblicze ochrony zdrowia. Ważne zmiany z punktu widzenia systemu...