Począwszy od lat 60. XX wieku, wydatki na ochronę zdrowia wzrastają w szybszym tempie niż produkt krajowy brutto większości państw europejskich (od  3,1% w 1960 do 8,8% w 2006 roku). Przewiduje się, że procentowy udział wydatków na opiekę zdrowotną w PKB w krajach UE będzie wzrastał nadal, osiągając do roku 2020 poziom około  15%. [2] Wzrost ten wynika w dużej mierze z rosnącego popytu na usługi zdrowotne związanego z chęcia poprawy warunków życia, czynnikami epidemiologicznymi...

W czwartek (2 grudnia) zmarł prof. Jacek Ruszkowski, dyrektor Centrum Zdrowia Publicznego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prof. Jacek Ruszkowski był też członkiem Senatu tej uczelni. Prowadził tam działalność naukową, dydaktyczną i doradczą, organizował liczne konferencje naukowe i seminaria. Często zabierał głos w publicznych debatach na temat reformy ochrony zdrowia. Jego komentarze przytaczały największe polskie i opiniotwórcze dzienniki takie jak: Rzeczpospolita czy Prawo i...

Pakiet projektów ustaw przedstawionych przez minister Ewę Kopacz zawiera kilka niezwykle ważnych regulacji dla systemu informacyjnego ochrony zdrowia. Kluczowym projektem jest tu oczywiście projekt ustawy o informacji w ochronie zdrowia, który wprowadza przepisy regulujące przekazywanie przez świadczeniodawców danych medycznych do tzw. systemu informacji medycznej, spełniającego rolę rejestru usług medycznych, w którym gromadzone będą informacje o udzielonych  i planowanych świadczeniach...

      „Europa to lider we wdrażaniu rozwiązań w zakresie e-zdrowia” – To konkluzja Dr Karla Stroetmanna eksperta ds. e-zdrowia, która padła na wrześniowym sympozjum na temat e-zdrowia, które odbyło się w Brukseli. Ponad 100 przedstawicieli ministerstw zdrowia państw członkowskich, stowarzyszeń oraz instytucji europejskich zainteresowanych obszarem e-zdrowia uczestniczyło w warsztatach, na których zaprezentowano najlepsze praktyki w tym zakresie. Okazuje się, że...

Pakiet projektów ustaw przedstawionych przez minister Ewę Kopacz zawiera kilka niezwykle ważnych regulacji dla systemu informacyjnego ochrony zdrowia.. Kluczowym projektem jest tu oczywiście projekt ustawy o informacji w ochronie zdrowia. Jednakże dyskusja nad zaproponowanymi tam rozwiązaniami trwa już od przeszło 4 lat (pierwsze zarządzenie w tej sprawie Minister Zdrowia podpisał już w lutym 2006 r.) i nic nie wskazuje, aby szybko miała się zakończyć. Tym bardziej że ostatnia wersja strategii...

  Trwa konkurs na prototyp internetowego konta pacjenta zorganizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Do konkursu stanęło 10 firm. Która z nich przygotowała najlepszą propozycję okaże się lada moment. Czym ma być internetowe konto pacjenta? Według dokumentów konkursowych, które otrzymali uczestnicy konkursu ma to być system, który umożliwiać będzie pacjentom internetowy dostęp do danych medycznych, w tym indywidualnej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych...

Równolegle do prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej prowadzonych przez resort zdrowia, trwają prace projektowe dotyczące Internetowego Konta Pacjenta (IKP) – narzędzia informatycznego, które ma umożliwić każdemu pacjentowi, za pośrednictwem Internetu, dostęp do własnych danych medycznych, w tym osobistej dokumentacji medycznej.   NFZ w ramach pilotażowego projektu „Zdrowotny Informator Pacjenta” już od kilku miesięcy umożliwia pacjentom (na razie...

Udostępnianie wiarygodnych i aktualnych danych o podmiotach gospodarczych oraz zdarzeniach będących ich udziałem to podstawa sprawnie działającej administracji publicznej. Kluczowym zagadnieniem w tym obszarze jest jawność rejestrów publicznych. Posiadają one rękojmię wiary publicznej, w tym sensie, że mogą stanowić dla obywateli wiarygodną podstawę umożliwiającą podjęcie decyzji o charakterze ekonomicznym, społecznym i administracyjnym. Dostępność danych z rejestrów publicznych to obecnie...

Ministerstwo Zdrowia prowadzi obecnie prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej. Może ono być przełomem w informatyzacji podmiotów ochrony zdrowia Rozporządzenie nad którym obecnie pracuje Ministerstywo jest już trzecim z kolei w tej sprawie. Pierwsze straciło swoją moc w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2005 r., który uznał za niezgodne z Konstytucją, niektóre przepisy rozporządzenia dotyczące odpłatnego udostępniania wyciągów i kopii dokumentacji medycznej...

    Informacyjne aspekty polskiego systemu zdrowia   Zagadnienie zapewnienia ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej można rozpatrywać w dwóch obszarach: zabezpieczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie procesami leczenia. Za pierwszy obszar odpowiada przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia (wspomagane przez Główny Urząd Statystyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Państwowy Zakład Higieny, instytuty naukowe), wojewodowie, marszałkowie...