Od grudnia ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej. Obecny projekt to już trzecia regulacja w tej sprawie. Rozporządzenie ma dotyczyć nie tylko zakładów opieki zdrowotnej, ale również wszystkich innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w tym praktyk lekarskich oraz praktyk pielęgniarek i położnych. Odbył się już pierwszy etap konsultacji społecznych. Pierwsze rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej straciło...

  Pierwszym i podstawowym problemem dotyczącym kwestii gromadzenia przetwarzania i udostępniania danych osobowych osób chorych psychicznie są prawne podstawy takiego działania. Podstawy prawne : 1) przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.); 2) przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U z 2007 r. Nr 14, poz. 89); 3) przepisy ustawy z dnia z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie...

Kluczowe znaczenie elektronicznej dokumentacji medycznej Szczególne znaczenie dokumentacji medycznej w systemie informacyjnym ochrony zdrowia polega na tym, że stanowi ona początek wielu ważnych procesów w ochronie zdrowie. Pacjent przyjęty do szpitala musi zostać „rozliczony” a dane związane z jego pobytem muszą zostać przekazane do PZH. Należy sprawdzić czy i jakie pacjent ma uprawnienie do świadczeń. W momencie opuszczenia szpitala trzeba mu wydać odpowiednie dokumenty lub przesłać do...

Wywiad z autorem bloga, który ukazał się w miesięczniku "Nowoczesna Klinika"   W planie informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2009 – 2015 dostępnym na stronach CSIOZ mówi się o różnych źródłach finansowania: ze środków wspólnotowych, z funduszy Ministra Zdrowia, z funduszy płatnika publicznego, programów własnych uczelni i instytutów naukowo badawczych, z funduszy organizacji pozarządowych, z funduszy firm medycznych. Jakiego rzędu środki będą potrzebne na informatyzację i w jakim...

    Jednym z kluczowych zagadnień dotyczących statystyki publicznej jest wykorzystanie w badaniach statystycznych tzw. administracyjnych źródeł danych (np. rejestrów i ewidencji administracyjnych). Zakłada się, że dane pozyskiwane z takich źródeł powinny cechować się większą wiarygodnością i jakością danych niż dane zbierane za pomocą techniki formularzowej. Bierze się to z prostego założenia. Zwykle wpis do rejestru lub ewidencji wiąże się ze skutkiem prawnym dla podmiotu...

Jednym z kluczowych zagadnień dotyczących informatyzacji służby zdrowia jest integracja istniejących od dawna systemów informatycznych z systemami, które mają powstać w wyniku Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Dla wielu jednostek oznacza to konieczność przebudowy własnych systemów lub wręcz ich wymianę. Często związane to będzie ze zmianami organizacyjno-kompetencyjnymi. Systemy rozproszone Krajowe systemy informatyczne w ochronie zdrowia funkcjonują na trzech poziomach: użytkownika...

Czy szansą dla milionów schorowanych Polaków okażą się środki z PO IG? W tym przypadku wiele zależy od inwestycji samych włodarzy leczniczych placówek oraz kompetencji ich dyrektorów ds. ekonomicznych i finansowych. Informatyzacja placówek ochrony zdrowia, w tym wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia to obecnie jedno z trudniejszych zagadnień inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Z jednej strony, wszyscy dostrzegają zalety...

Ten tytuł jest oczywiście trochę prowokacyjny. Bo powołanie biura wsparcia projektów w strukturze dużej organizacji to jedno z zaleceń metodyki zarządzania projektami PRINCE2, która jest rekomendowana przez instytucje nadzorujące realizację projektów unijnych. Jak pokazuje doświadczenie, biura takie powstają częściej z przyczyn formalnych, niż z faktycznej potrzeby wsparcia skutecznej realizacji projektów. A szkoda, bo to nie musi być kolejny biurokratyczny i zbędny twór. ...

15 grudnia Ministerstwo Zdrowia skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. Jego wydanie stało się konieczne w związku z przeniesieniem delegacji do jego wydania z dotychczasowej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.09.52.417 , z późn. zm). Zgodnie z przepisami...

Praktycznie w każdej jednostce publicznej przechowywane są zestawy informacji. Nazywanie ich rejestrami, wykazami czy ewidencjami nie powinno być uznaniowe, często prowadzi bowiem do dezinformacji. Obecnie w naszym kraju funkcjonuje kilkaset rejestrów publicznych. Korzystanie z nich mają ułatwiać przepisy prawa, w tym ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2005 r. nr 64, poz. 565), zwana dalej: u.inf. Jednak jednocześnie przepisy te wprowadzają wiele...