Każdego roku wytwarzane są i gromadzone w formie elektronicznej miliardy danych źródłowych w ramach konkursu ofert oraz sprawozdawczości rozliczeniowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Równocześnie podmioty ochrony zdrowia prowadzą obowiązkową, bardzo szczegółową sprawozdawczość statystyczną dla Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Zakładu Higieny, Ministerstwa Zdrowia oraz instytutów naukowych. Miliony danych zasilają rejestry administracyjne ochrony zdrowia takie jak: rejestr zakładów...

Obecnie, w naszym kraju funkcjonuje kilkaset (a w ochronie zdrowia co najmniej 100) publicznych rejestrów ochrony zdrowia. Ich rola, jako ważnego źródła  informacji o systemie opieki zdrowotnej, systematycznie wzrasta. Wyrazem tego jest m.in. projekt ustawy o informacji w ochronie zdrowia, opracowany przez resort zdrowia (ustawa jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych). Korzystanie z rejestrów ma ułatwiać szereg przepisów prawnych, w tym ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących...

Zamawianie i skuteczne wdrażanie systemów informatycznych często kończy się niepowodzeniem. Jednym z powodów może być zły wybór trybu, w jakim przeprowadzane jest postępowanie o udzielenie takiego zamówienia. Najbardziej krytycznymi etapami podczas wdrażania projektów informatycznych w jednostkach publicznych jest zwykle projektowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego. Wiąże się to przede wszystkim ze szczupłością kadr informatycznych oraz brakiem osób ze znajomością inżynierii...

HISTORIA WDROŻENIA | Od kilku miesięcy każda publiczna placówka ochrony zdrowia może skorzystać z internetowego rejestru ZOZ. Przedstawiamy możliwości tego katalogu. W ramach zakończonego w pierwszym kwartale 2009 roku projektu "Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej - e-RZOZ" został opracowany i wdrożony jeden z pierwszych systemów informatycznych, przygotowanych na potrzeby ochrony zdrowia. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków unijnych Sektorowego...

Wdrożenie w placówkach ochrony zdrowia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia[1]  to obecnie jedno z trudniejszych zagadnień inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Z jednej strony, wszyscy dostrzegają zalety takiego rozwiązania i rozumieją jego nieuchronność, z drugiej strony wysoki koszt tego typu przedsięwzięć powoduje, że na ich zrealizowanie, we własnym zakresie, stać tylko nielicznych. Są to najczęściej  duże niepubliczne zakłady...

Definicje i klasyfikacje rejestrów publicznych Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o informatyzacji[1] rejestr publiczny to rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych[2]. Część rejestrów publicznych posiada status rejestrów administracyjnych. Wg J.Oleńskiego rejestr administracyjny to wykaz, lista, spis: (1) podmiotów (osób fizycznych, osób...

   Computerworld 23 czerwca Nr 25/862
Prof. Józef Oleński wyróżnił trzy modele systemów rejestrów publicznych, nawiązując do krajów lub regionów, w których w systemach rejestrów publicznych przeważają cechy charakterystyczne danego modelu: model amerykański, model skandynawski, model polski. Istota modelu „polskiego” polega na autonomizacji procesów projektowania i tworzenia rejestrów publicznych. W polskim systemie prawnym funkcjonuje setki autonomicznych rejestrów, które mają status odrębnych rejestrów pierwotnych. Skutkuje...

Krajowe systemy informacyjne w ochronie zdrowia funkcjonują na trzech poziomach – użytkownika końcowego (np. ZOZ, lekarz, praktyka lekarska), użytkownika regionalnego (np. regionalne centrum zdrowia publicznego, regionalne centrum onkologiczne, wojewoda, okręgowe izby: lekarska, pielęgniarek i położnych, farmaceutów) oraz użytkownika centralnego (np. Ministerstwo Zdrowia, instytuty, Główny Inspektorat Sanitarny, naczelne rady: Lekarska, Pielęgniarek i Położnych, Farmaceutów). Przebudowa...

Brak spójności terminologicznej oraz powiązań między klasyfikacjami poważnie utrudnia badania statystyczne i tworzenie baz wiedzy dotyczących systemu ochrony zdrowia. Często nawet najprostsze pytanie: ile mamy szpitali w Polsce pozostaje albo bez odpowiedzi albo uzyskane dane tak bardzo się różnią w porównaniu do innych statystyk, że poddają w wątpliwość sens ich prowadzenia. Trudno reformować opiekę zdrowotną, jeśli nie można dokładnie jej opisać, w tym zmierzyć jej potencjału. To jest właśnie...