IWiZ działa jako niezależny think-tank. Specjalizuje się w sferze ekonomii, finansów, zarządzania i ubezpieczeń w obszarze ochrony zdrowia.

Instytut umożliwia łączenie pracy naukowej, eksperckiej z realizacją nowoczesnych projektów regionalnych i ogólnopolskich, nowatorskich rozwiązań w zakresie funkcjonowania ochrony zdrowia oraz rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, jak również kreowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i doradczym skierowane do sektora ochrony zdrowia.

Do zadań Instytutu należy realizowanie przedsięwzięć, które z jednej strony stworzyłyby możliwość działania w nowych obszarach angażując pracowników naukowych renomowanych uczelni oraz ekspertów, a z drugiej strony niezależną organizację opiniotwórczą.  

Instytutu WiZ działa w obszarach:

 1. naukowo-badawczym naukowo-badawczym 
 2. konsultingowo-doradczym
 3. edukacyjnym

Główne cele: 

 1. inicjowanie, prowadzenie, wspieranie badań i opracowywanie analiz dotyczących funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem badań m. in. w zakresie nauk ekonomicznych, nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz pokrewnych,
 2. wspieranie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, które opierają się na podmiotowości osoby ludzkiej i jej prawie wyboru oraz zasad subsydiarności i prymatu wolnej działalności gospodarczej,
 3. propagowanie wśród społeczeństwa postaw wolności wyboru i odpowiedzialności za własne zdrowie,
 4. formułowanie propozycji kierunków polityki na rzecz poprawy efektywności w sektorze ochrony zdrowia sektora ochrony zdrowia,propagowanie racjonalnych postaw w zakresie kształtowania polityki zdrowotnej,
 5. identyfikacja i propagowanie tzw. „dobrych praktyk” w szczególności wśród kadry zarządczej, 
 6. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w sektorze ochrony zdrowia.


Cele IWiZ realizuje przez: 

 1. współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, komitetami naukowymi, agencjami rządowymi, których cele i zadania są tożsame lub zbliżone z celami fundacji, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, społecznej, ekonomicznej, zdrowotnej oraz oświatowej,
 2. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk zachodzących w sektorze ochrony zdrowia, w tym ekonomicznych, politycznych, szczególnie w zakresie systemu zabezpieczenia zdrowotnego, zarządzania, finansowania i organizacji ochrony zdrowia, informatyzacji oraz ubezpieczeń zdrowotnych,
 3. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.