IWiZ we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu przygotował ofertę menadżerskich studiów podyplomowych Lean Menegement. Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia.

Uczestnicy zajęć otrzymują kompleksową wiedzę menedżerską związaną ze szczupłym zarządzaniem (lean managementem). Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i umiejętności Uczestników w dwóch głównych obszarach: kompetencji miękkich, które są niezbędne do prawidłowego zrozumienia oraz wdrażania lean w organizacjach oraz kompetencji twardych, tj. narzędzi, metod i technik, które stosuje się w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management.

Zajęcia prowadzane są przez uznanych praktyków zarządzania z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Kadrę trenerską stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, konsultanci Lean Instytutu Doskonalenia Produkcji oraz Menedżerowie Lean znanych, międzynarodowych korporacji i firm doradczych.

Najważniejsze korzyści z ukończenia studiów to:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
  • możliwość uzyskania akredytowanego przez PDCA Group certyfikatu Lean Foundation w cenie studiów,
  • Certyfikat Praktycznej Znajomości Lean Managementu wydany przez Instytut Doskonalenia Produkcji,

W ramach studiów Uczestnicy otrzymają dodatkowo m.in.:

  • licencjonowane kopie specjalistycznego oprogramowania, m.in. Visio Pro, który jest pomocny m.in. przy tworzeniu map strumienia wartości,
  • dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,
  • dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge,
  • publikacje książkowe związane z zarządzaniem oraz z lean managementem.

Ukończenie studiów z wymaganą obecnością (min. 80%) oraz przygotowanie i zaprezentowanie projektu końcowego pozwalają na uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Uzupełnienie ww. zdanym egzaminem (sprawdzającym wiedzę ze studiów) pozwala na uzyskanie akredytowanego przez PDCA Group certyfikatu Lean Foundation (w cenie studiów).

Więcej informacji