Ordo we współpracy z IWiZ oferuje możliwość uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia. 

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wykorzystania w praktyce instrumentów szeroko rozumianego zarządzania jakością, które to służyć mają poprawie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, a tym samym poprawie działania systemu ochrony zdrowia. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój zdolności analitycznych oraz elementy wewnętrznego audytu jakości. Tłem do prowadzonych warsztatów praktycznych są prezentacje omawiające uwarunkowania podejmowania decyzji projakościowych, finansowych i zarządczych. Szczególnym atutem studiów jest możliwość uzyskania Certyfikatu Audytora Wewnętrznego, po zdaniu egzaminu uzupełniającego.

Uzyskanie Certyfikatu Audytora Wewnętrznego związane jest z dodatkowym kosztem w wysokości 300 zł, płatne na konto Firmy Certyfikującej w trakcie Studiów.

Studia adresowane są głównie do:

  • pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorka/ rejestrator, księgowa, specjalista ds. zamówień publicznych;
  • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, np. dyrektor, manager ochrony zdrowia;
  • kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynator, pielęgniarka oddziałowa;
  • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi).

Więcej informacji