Szanowni Państwo

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Instytut Wiedza i Zdrowie. To niezależny think-thank, który powstał z nadzieją na zainicjowanie nowych pomysłów na styku ekonomii, finansów, zarządzania i ubezpieczeń w ochronie zdrowia, by efektywnie i racjonalnie wesprzeć funkcjonujący w Polsce system.
Łącząc pracę naukową oraz ekspercką wiedzę w realizacji nowoczesnych i innowacyjnych projektów w obrębie sektora ochrony zdrowia kreujemy przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym, doradczym i opiniodawczym.
Jesteśmy przekonani, że jako obiektywni obserwatorzy i aktywni uczestnicy publicznej debaty nad kształtem systemu ochrony zdrowia, zainspirujemy Państwa do korzystania z wiedzy dla poprawy zdrowia na wszystkich płaszczyznach: jednostki, społeczeństwa i całego systemu.

Łączę wyrazy szacunku,
Dariusz Wasilewski
Prezes Zarządu
Fundacji Instytut Wiedza i Zdrowie

O fundacji

Zapraszamy do bliższego poznania naszej fundacji „Wiedza i Zdrowie”! Dowiedz się, jak działamy na rzecz edukacji zdrowotnej i poprawy świadomości społeczeństwa.

O Instytucie

IWiZ działa jako niezależny think-tank. Specjalizuje się w sferze ekonomii, finansów, zarządzania i ubezpieczeń w obszarze ochrony zdrowia.

Instytut umożliwia łączenie pracy naukowej, eksperckiej z realizacją nowoczesnych projektów regionalnych i ogólnopolskich, nowatorskich rozwiązań w zakresie funkcjonowania ochrony zdrowia oraz rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, jak również kreowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i doradczym skierowane do sektora ochrony zdrowia.

Do zadań Instytutu należy realizowanie przedsięwzięć, które z jednej strony stworzyłyby możliwość działania w nowych obszarach angażując pracowników naukowych renomowanych uczelni oraz ekspertów, a z drugiej strony niezależną organizację opiniotwórczą.

Instytutu WiZ działa w obszarach:

 1. Naukowo-badawczym
 2. Konsultingowo-doradczym
 3. Edukacyjnym

Główne cele

 1. Inicjowanie, prowadzenie, wspieranie badań i opracowywanie analiz dotyczących funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem badań m. in. w zakresie nauk ekonomicznych, nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz pokrewnych.
 2. Wspieranie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, które opierają się na podmiotowości osoby ludzkiej i jej prawie wyboru oraz zasad subsydiarności i prymatu wolnej działalności gospodarczej.
 3. Propagowanie wśród społeczeństwa postaw wolności wyboru i odpowiedzialności za własne zdrowie.
 4. Formułowanie propozycji kierunków polityki na rzecz poprawy efektywności w sektorze ochrony zdrowia sektora ochrony zdrowia,propagowanie racjonalnych postaw w zakresie kształtowania polityki zdrowotnej.
 5. Identyfikacja i propagowanie tzw. „dobrych praktyk” w szczególności wśród kadry zarządczej.
 6. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w sektorze ochrony zdrowia.

Cele IWiZ realizuje przez:

 1. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, komitetami naukowymi, agencjami rządowymi, których cele i zadania są tożsame lub zbliżone z celami fundacji, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, społecznej, ekonomicznej, zdrowotnej oraz oświatowej.
 2. Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk zachodzących w sektorze ochrony zdrowia, w tym ekonomicznych, politycznych, szczególnie w zakresie systemu zabezpieczenia zdrowotnego, zarządzania, finansowania i organizacji ochrony zdrowia, informatyzacji oraz ubezpieczeń zdrowotnych.
 3. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.

Władze Instytutu

Dariusz Wasilewski

Dariusz Wasilewski

Prezes Zarządu

 • prawnik, MBA, wpis do Państwowego Zasobu Kadrowego, zdany egzamin na członków Rad Nadzorczy Spółek Skarbu Państwa
 • współtwórca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, pierwszy dyrektor Podlaskiej Kasy Chorych, były z-ca prezesa NFZ, organizator studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia, Ubezpieczenia i prawo medyczne. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju.
 • specjalizuje się w zarządzaniu i finansach, systemach informacyjnych w opiece zdrowotnej oraz problematyce modeli opieki zdrowotnej.
 • organizator i koordynator kilkunastu konferencji szkoleniowych i naukowych.
 • zajmuje się od 17 lat doradztwem i projektami dofinansowanymi z funduszy UE. Autor i kierownik kilkunastu projektów dotacyjnych. Specjalizuje się w projektach naukowo-badawczych, innowacyjnych, doradczych w zakresie MSP, edukacji menadżerskiej.
 • uzyskał dyplom za Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2014, wyróżnienie w kategorii: Lider Roku w Ochronie Zdrowia 2014 – Zdrowie Publiczne; Dyplom uznania za szczególne zasługi w budowaniu od podstaw systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, determinację i poświęcenie w organizowaniu Kas Chorych,
 • był przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia w Zespole oceniającym program rozwoju powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych programowanych przez Rząd Polski i Bank Światowy 1999 r. Ekspertem w zespole przygotowującym założenia systemu wprowadzającego koszyk świadczeń zdrowotnych w ramach prac Ministerstwa Zdrowia i Banku Światowego. Opracowanie biznes planu z wykorzystaniem narzędzi efektywnego zarządzania i oceny procedur medycznych (HTA, EBM, ABC/M- Activity Based Costing/Management).
 • wykładowca, współredaktor sześciu książek naukowych, autor kilkunastu artykułów naukowych, kilkudziesięciu publicystycznych.
 • autor najnowszego raportu Fundacji Republikańskiej pt. „Sieć szpitali – nowe rozwiązania i stare problemy. Zadłużenie szpitali publicznych jako ryzyko funkcjonowania nowego systemu”.
 • żonaty, czworo dzieci, pasjonat historii i jazdy konnej.
Krzysztof Nyczaj

Krzysztof Nyczaj

Przewodniczący Rady

 • dr nauk o zdrowiu. Ekspert, dziennikarz, publicysta. Związany z systemem ochrony zdrowia
  od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, gdzie kierował wdrożeniem kilku ważnych dla sektora ochrony zdrowia systemami informatycznymi, w tym informatyzacją rejestrów zakładów opieki zdrowia. Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia, w tym projektu ustawy o informacji w ochronie zdrowia, rozporządzeń dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Obecnie pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym. Kluczowy ekspert w projekcie „Portrety Szpitali – Mapy Możliwości” realizowanego przez
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w projekcie „Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu ochrony zdrowia przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych” realizowanym przez GUS. Brał udział jako kierownik zespołu ds. e-zdrowia w ramach projektu „E – podlaskie, kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” realizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku. Autor książki „Elektroniczna dokumentacja medyczna”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Statut Fundacji
Instytut Wiedza i Zdrowie