Polityka Prywatności

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://wiedzaizdrowie.pl/ jest Fundacja Instytut Wiedza i Zdrowie z siedzibą w Białymstoku (15-101), ul. Jurowiecka 56, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000391968; NIP: 542-321-51-01; REGON: 200517984; adres poczty elektronicznej: biuro@wiedzaizdrowie.pl, zwana dalej „Administratorem”.

II. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://wiedzaizdrowie.pl/ w przypadku wypełnienia przez użytkownika formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

III. Administrator przetwarza imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

IV. Użytkownikowi przysługuje prawo:
• żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

V. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
• w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem;
• rzetelnie i uczciwie;
• w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
• w konkretnych celach;
• w konkretnych celach;
• nie więcej i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
• z dbałością o prawidłowość danych;
• z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa zbieranych i przetwarzanych danych.

VI. Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe są przetwarzane przez okres niezbędny do  udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Dane są archiwizowane i przetwarzane dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania.

VII. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VIII. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.