Praca badawcza p.t. „Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu ochrony zdrowia przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych”

20.10.2023 | Aktualności

Współautorami pracy badawczej pt. „Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu ochrony zdrowia przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych” są Dariusz Wasilewski – Prezes Zarządu IWiZ i Krzysztof Nyczaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej IWiZ.

Wykonana w ramach projektu praca jest nowym przedsięwzięciem, próbą wypełnienia luki jaką okazało się być wydzielenie informacji o roli usług publicznych w systemie statystyki publicznej, szczególnie z uwzględnieniem przekroju terytorialnego kraju. Przedmiotowe opracowanie wymienia listę kilkudziesięciu wskaźników z różnych dziedzin opieki zdrowotnej, które mogłyby być wykorzystane do analiz na temat dostępności i jakości usług publicznych w tym obszarze. Ze względu na pilotażowy charakter zaproponowanych wskaźników, jak zaznaczono w raporcie, prace nad nimi powinny być kontynuowane, a wskaźniki sukcesywnie upubliczniane po potwierdzeniu ich jakości

Prezentowane opracowanie metodologiczne powstało w ramach realizacji pracy badawczej  pt. „Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu ochrony zdrowia przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych”, do którego wykonania zobowiązało się Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z umową nr 27/BR-POPT/CBiES/2015 zawartą dnia 22 stycznia 2015 r. Praca badawcza zrealizowana została w ramach projektu „Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.